معاملات ثانویه مسکن مهر معاملات ثانویه مسکن مهر

                                        عنوان فرآیند: معاملات ثانویه مسکن مهر                   دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار (دقیقه) انتظار (روز)
1 تکمیل برگ درخواست توسط فروشنده و خریدار مشتری 15  
2 بررسی و صدور دستور رئیس یا معاون شعبه 5  
3 ثبت در دفتر نامه‌های وارده و ارجاع پرونده از بایگانی به دایره اعتبارات بایگان 5  
4 دریافت مدارک(مبایعه نامه، مدارک شناسائی و ...) رئیس یا معاون اعتبارات 5  
5 بررسی و کنترل محتویات پرونده از لحاظ مدارک، اسامی و ...(کامل نیست(1)، کامل است(وکالت‌نامه دارد،ضامن جواز کسب دارد، ضامن گواهی کسر اقساط دارد) (2)) رئیس یا معاون اعتبارات 20  
6 تماس با مشتری جهت تکمیل نواقص پرونده(1) رئیس یا معاون اعتبارات 3  
7 تهیه نامه اخذ استعلام از دفترخانه،صنف و یا سازمان مربوطه(فکس)(2) رئیس یا معاون اعتبارات 7  
8 بررسی و امضا(2) رئیس یا معاون شعبه 2  
9 ثبت در دفتر نامه‌های صادره(2) بایگان 1  
10 دریافت نامه و صدور دستور(2)  رئیس یا معاون شعبه 3  
11 ثبت در دفتر نامه‌های وارده(2) بایگان 1  
12 دریافت نامه و کنترل نامه(2) رئیس یا معاون اعتبارات 3  
13 تهیه نامه به وزارت راه و شهرسازی رئیس یا معاون اعتبارات 5  
14 بررسی و امضا رئیس یا معاون شعبه 2  
15 بایگان و تحویل به مشتری بایگان 1  
16 دریافت نامه از وزارت راه و شهرسازی و صدور دستور رئیس یا معاون شعبه 2 30
17 ثبت در دفتر نامه‌های وارده و ارجاع به رئیس یا معاون دایره اعتبارات بایگان 1  
18 بررسی و کنترل نامه ارسالی رئیس یا معاون اعتبارات 2  
19 ویرایش متقاض و ضامن  رئیس یا معاون اعتبارات 10  
20 بررسی و صدور دستور  رئیس یا معاون شعبه 5  
21 انتقال به دیگران در خوددریافت، تنظیم قرارداد، صدور اسناد کارمزد، تماس با مشتری جهت مراجعه به شعبه و امضای قرارداد رئیس یا معاون اعتبارات 10  
22 اخذ کارمزد متصدی امور بانکی 5  
23 بررسی و احراز هویت مشتری رئیس یا معاون اعتبارات 2  
24 دریافت امضا از مشتری و ضامن رئیس یا معاون اعتبارات 10  
25 قطعی نمودن تسهیلات رئیس یا معاون اعتبارات 10  
26 اخذ پرینت های قطعی نمودن تسهیلات، مهر و امضا و صدور کارت قسط رئیس یا معاون اعتبارات 20  
27 بررسی و امضای پرینت های قطعی رئیس یا معاون شعبه 10  
28 عودت مدارک و ... ضامن قبلی به فروشنده رئیس یا معاون اعتبارات 10  
29 بایگانی پرونده بایگان 5  
جمع کل 180 30
بازه زمانی بین 177 و 180 می‌باشد. زمان میانگین 178.5  

 

دریافت نمودار گردش کار

 

تاریخ ویرایش :1398/1/29- 10:49