انجام عملیات مربوط به تعویض وثیقه هم‌زمان انجام عملیات مربوط به تعویض وثیقه هم‌زمان

                                      عنوان فرآیند: انجام عملیات مربوط به تعویض وثیقه هم‌زمان                                            دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار (دقیقه) انتظار(روز)
1 تکمیل برگ درخواست مشتری  5  
2 کنترل مدارک ملک مورد تعویض وثیقه (مبایعه نامه، سند، بنچاق، جواز پایان کار، شناسنامه و کارت ملی خریدار و فروشنده، گواهی درآمد) رئیس یا معاون اعتبارات 10  
3  تکمیل سایر فرم‌های مربوط به تشکیل پرونده  مشتری  10  
4 اخذ استعلام‌ها و بررسی شرایط دریافت تسهیلات رئیس یا معاون اعتبارات 5  
5 بررسی مدارک و محل پرداخت تسهیلات مشتری(پس‌انداز مسکن(1)، پس‌انداز مسکن‌یکم زوجین(2)، اوراق حق تقدم(3)، پس‌انداز مسکن و اوراق حق تقدم(توأم)(4)، بدون دریافت مابه‌التفاوت(5)) رئیس یا معاون اعتبارات 0  
6 تهیه نامه به اداره کل راه و شهرسازی(فرم ج)(4)(2) رئیس یا معاون اعتبارات 10  
7 بررسی و امضا(4)(2) رئیس یا معاون شعبه 0.5  
8 ثبت در دفتر نامه‌های وارده(4)(2) بایگان 1  
9 دریافت نامه، بررسی و صدور دستور(4)(2) رئیس یا معاون شعبه 0.5 10
10 ثبت در دفتر نامه‌های وارده(4)(2) بایگان 0.5  
11 بررسی نامه و اقدامات مقتضی(4)(2) رئیس یا معاون اعتبارات 0.5  
12 ارجاع به دایره خدمات بانکی(4)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 0.5  
13 اخذ پرینت امتیاز حساب پس‌انداز مشتری و تأیید و امضای آن(4)(2)(1)  رئیس یا معاون خدمات بانکی  2  
14 اخذ سوابق و مدارک افتتاح حساب مشتری از دایره خدمات بانکی(4)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات  1  
15 صدور سند کارمزدها و ارجاع به صندوق(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 2  
16 دریافت کارمزد تشکیل پرونده و علی الحساب ارزیابی(4)(3)(2)(1) متصدی امور بانکی  5  
17 ثبت پرونده تسهیلاتی در سیستم خوددریافت و نوین(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 5  
18 بررسی و صدور دستور انجام کار بر روی برگ درخواست تسهیلات(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون شعبه 2  
19 ثبت در دفتر نامه‌های وارده(4)(3)(2)(1) بایگان  1  
20 ارسال پرونده تسهیلاتی به شرکت اندیشه گستر جهت ارزیابی(5)(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
21 بررسی پرونده ارزیابی شده(5)(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 5 7
22 اخذ اوراق حق تقدم خریداری شده از سیستم(4)(3) رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
23 ثبت درخواست و درخواست رمز اوراق در سیستم نوین بر اساس شماره درخوست(4)(3) رئیس یا معاون اعتبارات 1 3
24 افتتاح موقت تسهیلات در سیستم خوددریافت ( تعریف مشتری، درخواست تسهیلات، تکمیل پرونده )(5)(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 2  
25 تنظیم فرم تعویض وثیقه و ثبت شماره وارده (5)(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 5  
26 اخذ پرینت قراردادها و پیش نویس و صدور سند کارمزدها(5)(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 5  
27 اخذ کارمزدهای مربوطه(5)(4)(3)(2)(1) متصدی امور بانکی  5  
28 اخذ امضا از مشتری ذیل قراردادها(5)(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
29 بررسی و امضای فرم(5)(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون شعبه 1  
30 ثبت در دفتر نامه های صادره و تحویل به مشتری جهت ارجاع به دفترخانه(5)(4)(3)(2)(1) بایگان  1  
31 دریافت نامه ارسالی از دفترخانه بررسی و صدور دستور(5)(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون شعبه 0.5 4
32 ثبت در دفتر نامه‌های وارده(5)(4)(3)(2)(1) بایگان  0.5  
33 بررسی نامه و اقدامات مقتضی(5)(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
34 ارجاع به صندوق جهت فسخ بدون سود حساب(4)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 0.5  
35 فسخ بدون سود و ارجاع مشتری به دایره اعتبارات(4)(2)(1) متصدی امور بانکی  10  
36 بایگانی مدارک حساب و یا فسخ حساب در پرونده تسهیلاتی مشتری(5)(4)(3)(2)(1)  رئیس یا معاون اعتبارات 1  
37 صدور چک تسهیلاتی و ثبت اسناد چک تسهیلاتی صادرشده در سیستم نوین و خوددریافت(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 5  
38 کنترل و امضای چک و اسناد(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون شعبه 2  
39 تحویل چک به نماینده دفترخانه(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
40 کنترل صحت مفاد درج شده در سند رهنی ارسالی از دفترخانه(5)(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون تسهیلات 2  
41 قطعی نمودن تسهیلات(5)(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون تسهیلات 2  
42 اخذ پرینت های قطعی کردن تسهیلات و صدور کارت قسط(5)(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون تسهیلات  2  
43 بررسی و امضای پرینت های قطعی(5)(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون شعبه  2  
44 بایگانی پرونده(5)(4)(3)(2)(1) بایگان  2  
جمع کل 121 24
بازه زمانی بین 64 و 121 می‌باشد. زمان میانگین 101.2  
توضیحات : اخذ استعلام ها و ثبت اطلاعات برای هر مشتری 5 دقیقه می باشد.
توضیحات23: مرحله اول: ویرایش مشخصات مشتری و اخذ کد مشتری  * مرحله دوم: درخواست تسهیلات (اخذ شماره درخواست بر اساس نوع تسهیلات) * مرحله سوم: عملیات ثبت پرونده تسهیلاتی در سیستم خوددریافت (افتتاح موقت) .

 

دریافت نمودار گردش کار

 

تاریخ ویرایش :1398/1/29- 10:11

مطالب مرتبط مطالب مرتبط