مقدمات و انجام فروش تدریجی و قطعی مسکن مهر(نمونه 4 واحدی) مقدمات و انجام فروش تدریجی و قطعی مسکن مهر(نمونه 4 واحدی)

 
         عنوان فرآیند: مقدمات و انجام فروش تدریجی و قطعی مسکن مهر(نمونه 4 واحدی)      دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار (دقیقه) انتظار (روز)
1 دریافت نامه وزرات راه و شهرسازی بابت تقسیط تمامی واحدها و صدور دستور رئیس یا معاون شعبه 5  
2 ثبت در دفتر نامه‌های وارده بایگان 1  
3 دریافت نامه و تهیه نامه اخذ مجوز از مدیریت مربوطه و ارجاع به رئیس یا معاون شعبه رئیس یا معاون اعتبارات 10  
4 بررسی و امضا رئیس یا معاون شعبه 2  
5 ثبت در دفتر نامه‌های صادره و ارسال فیزیکی پرونده به مدیریت بایگان 1  
6 دریافت نامه صدور مجوز از مدیریت، صدور دستور و ارجاع به رئیس یا معاون دایره اعتبارات رئیس یا معاون شعبه 5 3
7 ثبت در دفتر نامه‌های وارده بایگان 1  
8 دریافت تعهدنامه‌های انجام فروش تدریجی از مشتری و اخذ پرونده‌های تسهیلاتی با لیست رئیس یا معاون اعتبارات 1  
9 بررسی و کنترل لیست ارسالی از تعاونی(مدارک، اسامی و ...) رئیس یا معاون اعتبارات 8  
10 تهیه لیست نهائی از پرونده‌ها جهت ارسال به ارزیابی رئیس یا معاون اعتبارات 5  
11 ارسال به ارزیابی و اخذ رسید از مامور کلر رئیس یا معاون اعتبارات 1  
12 دریافت پرونده‌ها به همراه لیست از مدیریت رئیس یا معاون اعتبارات 1 3
13 بررسی و کنترل لیست به همراه پرونده‌ها رئیس یا معاون اعتبارات 10  
14 بررسی و کنترل محتویات پرونده از لحاظ مدارک، اسامی و ...(کامل نیست(1)، کامل است(وکالت‌نامه دارد ،ضامن جواز کسب دارد، ضامن گواهی کسر اقساط دارد) (2)) رئیس یا معاون اعتبارات 20  
15 تماس با مشتری جهت تکمیل نواقص پرونده(1) رئیس یا معاون اعتبارات 3  
16 تهیه نامه اخذ استعلام از دفترخانه،صنف و یا سازمان مربوطه(فکس)(2) رئیس یا معاون اعتبارات 7  
17 بررسی و امضا(2) رئیس یا معاون شعبه 2  
18 ثبت در دفتر نامه‌های صادره(2) بایگان 1  
19 دریافت نامه و صدور دستور(2)  رئیس یا معاون شعبه 3  
20 ثبت در دفتر نامه‌های وارده(2) بایگان 1  
21 دریافت نامه و کنترل نامه(2) رئیس یا معاون اعتبارات 3  
22 ویرایش متقاض و ضامن  رئیس یا معاون اعتبارات 10  
23 بررسی و صدور دستور به تمامی پرونده‌ها رئیس یا معاون شعبه 10  
24 افتتاح موقت در سامانه مشارکت رئیس یا معاون اعتبارات 10  
25 بررسی و کنترل افتتاحی‌ها از لحاظ نرخ و قیمت و ... رئیس یا معاون اعتبارات 10  
26 بررسی افتتاح موقت(در سامانه تایید نشده است(3)، در سامانه تایید شده است(4)) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
27 تماس با مشتری جهت مراجعه به وزارت راه و شهرسازی و تایید در سامانه(3) رئیس یا معاون اعتبارات 3  
28 دریافت اطلاعات از مشتری جهت برطرف گردیدن مشکل(3) رئیس یا معاون اعتبارات 1 3
29 افتتاح موقت، تنظیم قرارداد، صدور اسناد کارمزد، تماس با مشتری جهت مراجعه به شعبه و امضای قرارداد (4)(3) رئیس یا معاون اعتبارات 120  
30 دریافت کارمزدها متصدی امور بانکی 10  
31 بررسی و احراز هویت مشتری رئیس یا معاون اعتبارات 20  
32 دریافت امضا از مشتری و ضامن رئیس یا معاون اعتبارات 10  
33 بررسی وجود سند پیش‌نویس(a) یا عدم وجود سند پیش‌نویس(b) رئیس یا معاون اعتبارات 0  
34 تنظیم پیش‌نویس و تهیه نامه و ارسال به دفترخانه(a) رئیس یا معاون اعتبارات  20  
35 بررسی و مهر و امضاء(a) رئیس یا معاون شعبه  10  
36 بررسی نامه برگشتی از دفترخانه(a) رئیس یا معاون اعتبارات 5  
37 قطعی نمودن تسهیلات(b)(a) رئیس یا معاون اعتبارات 20  
38 اخذ پرینت های قطعی کردن تسهیلات، مهر و امضا و صدور کارت قسط(b)(a) رئیس یا معاون اعتبارات 20  
39 بررسی و امضای پرینت های قطعی(b)(a) رئیس یا معاون شعبه 10  
40 بایگانی پرونده(b)(a) بایگان 5  
جمع کل 386 9
بازه زمانی بین 327 و 369 می‌باشد. زمان میانگین 348  

 

دریافت نمودار گردش کار

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 10:16