تمدید مشارکت مدنی تمدید مشارکت مدنی

                          عنوان فرآیند: تمدید مدت مشارکت مدنی                              دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 دریافت درخواست مشتری، بررسی و صدور دستور رئیس یا معاون شعبه  5  
2 ثبت در دفتر نامه‌های وارده بایگان  2  
3 تکمیل پرونده و ارسال به ارزیابی رئیس یا معاون اعتبارات 2  
4 ثبت در دفتر نامه های صادره بایگان  2  
5 برگشت از ارزیابی و کنترل درصد پیشرفت کار رئیس یا معاون اعتبارات  5 7
6 تکمیل فرم کمیسیون اعتباری(تشکیل جلسه داخل شعبه) رئیس یا معاون اعتبارات  30  
7 بررسی حدود اختیارات(در حدود اختیارات شعب است(1)، خارج از حدود اختیارات شعب است(2)) رئیس یا معاون اعتبارات 0  
8 تهیه نامه جهت اخذ مجوز(2) رئیس یا معاون اعتبارات 15  
9 بررسی و امضا(2) رئیس یا معاون شعبه  2  
10 ثبت در دفتر نامه های صادره و ارسال به امور اعتباری مدیریت(2) بایگان  1  
11 دریافت نامه و صدور دستور(2) رئیس یا معاون شعبه  5 15
12 بررسی مجوز صادره از مدیریت مربوطه(2) رئیس یا معاون اعتبارات 10  
13 بررسی وجود واریزی(a)، عدم وجود واریزی(b) رئیس یا معاون اعتبارات 0  
14 محاسبه واریزی‌ها طبق مجوزهای موجود(a) رئیس یا معاون اعتبارات 15  
15 اخذ واریزی‌های موجود(a) متصدی امور بانکی 5  
16 تهیه نامه جهت دفترخانه رئیس یا معاون اعتبارات 15  
17 بررسی و امضا رئیس یا معاون شعبه  5  
18 ثبت در دفتر نامه‌های صادره بایگان  1  
19 دریافت نامه ارسالی از دفترخانه بررسی و صدور دستور رئیس یا معاون شعبه 1 4
20 ثبت در دفتر نامه‌های وارده بایگان  1  
21 بررسی نامه و اقدامات مقتضی رئیس یا معاون اعتبارات 2  
22 ثبت در سیستم مشارکت، اخذ پرینت اسناد صادر شده و صدور اسناد رئیس یا معاون اعتبارات  5  
23 برداشت کارمزد و بیمه از حساب رئیس یا معاون خدمات بانکی  10  
24 ثبت اسناد تمدید در سیستم نوین و چاپ آن رئیس یا معاون اعتبارات 5  
25 بررسی و امضای پرینت ها رئیس یا معاون شعبه  5  
26 بایگانی پرونده بایگان  2  
جمع کل 151 26
بازه زمانی بین 98 و 151 می‌باشد. زمان میانگین 124.5  

 

دریافت نمودار گردش کار

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 10:31