تسهیلات خرید دفتر کار و مطب تسهیلات خرید دفتر کار و مطب

                              عنوان فرآیند: تسهیلات جهت خرید دفتر کار و مطب (مرابحه)                                  دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 تکمیل فرم درخواست  مشتری  5  
2 بررسی و صدور دستور  رئیس یا معاون شعبه  2  
3 ثبت در دفتر نامه‌های وارده  بایگان  1  
4 ارائه مدارک هویتی و پروانه تأسیس مطب و پروانه دائم پزشکی و برای مهندسین پروانه اشتغال به کار مهندسین تکمیل فرم‌های مربوطه و ارائه مدارک مربوط به ملک مورد نظر(تشکیل پرونده)   مشتری  30  
5 تنظیم نامه به نظام مهندسی، نظام پزشکی یا وکالت رئیس یا معاون اعتبارات 7  
6 بررسی و امضا رئیس یا معاون شعبه 2  
7 ثبت در دفتر نامه های صادره و تحویل به مشتری جهت ارائه به سازمان مربوطه بایگان  2  
8 دریافت نامه از مشتری و صدور دستور رئیس یا معاون شعبه 2 7
9 ثبت در دفتر نامه‌های وارده و ارائه به دایره اعتبارات بایگان  1  
10 بررسی نامه دریافتی سازمان مربوطه  رئیس یا معاون اعتبارات  2  
11 استعلام تسهیلات معوق ،  چک برگشتی ،  شرکت رتبه‌بندی ایرانیان ، داخلی و ذینفع واحد رئیس یا معاون اعتبارات  30  
12 بررسی نیاز به  استعلام ماده 186(نیاز دارد(1)، نیاز ندارد(2)) رئیس یا معاون اعتبارات  0  
13 استعلام ماده 186 از اداره امور مالیاتی محل(1) رئیس یا معاون اعتبارات 20  
14 بررسی پاسخ استعلامی ماده 186(1) رئیس یا معاون اعتبارات 5 7
15 تهیه گزارش اعتبار سنجی رئیس یا معاون اعتبارات 30  
16 صدرو اسناد کارمزد رئیس یا معاون اعتبارات 5  
17 اخذ کارمزدهای مربوطه  متصدی امور بانکی  5  
18 ارسال پرونده تسهیلاتی به شرکت اندیشه گستر یا مدیریت جهت ارزیابی رئیس یا معاون اعتبارات 1  
19 بررسی پرونده ارزیابی شده رئیس یا معاون اعتبارات 5 7
20 افتتاح موقت در سیستم خوددریافت( تعریف مشتری و ضامنین ، درخواست تسهیلات ، تکمیل پرونده)  رئیس یا معاون اعتبارات  20  
21 اخذ کارمزدهای باقیمانده مرتبط  متصدی امور بانکی  10  
22 تنظیم پیش‌نویس و تهیه نامه و ارسال به دفترخانه رئیس یا معاون اعتبارات  20  
23 بررسی و مهر و امضاء رئیس یا معاون شعبه  10  
24 صدور چک تسهیلات  رئیس یا معاون خدمات بانکی  5  
25 بررسی و امضای چک رئیس یا معاون شعبه  2  
26 بررسی نامه برگشتی از دفترخانه رئیس یا معاون تسهیلات 5  
27 قطعی نمودن تسهیلات و چاپ آن رئیس یا معاون تسهیلات 5  
28 بررسی و امضای پرونده رئیس یا معاون شعبه  2  
29 بایگانی پرونده بایگان  2  
جمع کل 236 21
بازه زمانی بین 211 و 236 می‌باشد. زمان میانگین 223.5  

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 10:32