مضاربه مضاربه

                               عنوان فرآیند: مضاربه                                                         دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار (دقیقه) انتظار(روز)
1 درخواست مشتری (تکمیل فرم درخواست)  مشتری  5  
2 بررسی و صدور دستور  رئیس یا معاون شعبه  2  
3 ثبت در دفتر نامه‌های وارده  بایگان  1  
4 ارائه مدارک هویتی و شرکت و تکمیل فرم‌های مربوطه، پیش فاکتور ، بیمه نامه پیش فاکتور مشتری  30  
5 مراجعه حضوری به محل و ثبت مشاهدات  رئیس یا معاون اعتبارات  180  
6 بررسی صحت درخواست مشتری رئیس یا معاون اعتبارات  20  
7 بررسی تراز آزمایشی ، روزنامه رسمی ، اساسنامه، بررسی صورت‌های مالی شرکت و کنترل بهداشت اعتباری  رئیس یا معاون اعتبارات  120  
8 بررسی و تایید پیش فاکتور و بیمه نامه رئیس یا معاون اعتبارات 15  
9 استعلام شرکت ،استعلام چک برگشتی،تسهیلات معوق،داخلی،شرکت رتبه‌بندی ایرانیان و ذینفع واحد صاحبان امضاء  رئیس یا معاون اعتبارات  60  
10 بررسی نیاز به  استعلام ماده 186(نیاز دارد(1)، نیاز ندارد(2)) رئیس یا معاون اعتبارات  0  
11 استعلام ماده 186 از اداره امور مالیاتی محل(1) رئیس یا معاون اعتبارات 20  
12 بررسی پاسخ استعلامی ماده 186(1) رئیس یا معاون اعتبارات 5 7
13 تهیه گزارش اعتبارسنجی شرکت و صاحبان امضاء (گزارش اعتبار سنجی اشخاص حقیقی) رئیس یا معاون اعتبارات  30  
14 متوسط موجودی حساب جاری  رئیس یا معاون خدمات بانکی  5  
15 صدور اسناد کارمزدی و ارجاع به صندوق رئیس یا معاون اعتبارات  2  
16 دریافت کارمزد تشکیل پرونده و ... متصدی امور بانکی  3  
17 بررسی تأمین وثیقه (سفته(a)، ملک(b) یا سپرده(c)) یا تلفیقی از 3 مورد یا (تخصیص e15)   رئیس یا معاون اعتبارات  20  
18 اخذ سفته و اخذ امضا از گیرنده تسهیلات و ضامنین(a) رئیس یا معاون اعتبارات  20  
19 ثبت اسناد انتظامی(a) رئیس یا معاون خدمات بانکی  10  
20 صدور اسناد کارمزدی و ارجاع به صندوق(b) رئیس یا معاون اعتبارات  5  
21 دریافت کارمزد علی الحساب ارزیابی(b) متصدی امور بانکی  5  
22 ثبت پرونده تسهیلاتی در سیستم خوددریافت و نوین(b) رئیس یا معاون اعتبارات 5  
23 بررسی و صدور دستور انجام کار بر روی برگ درخواست تسهیلات(b) رئیس یا معاون شعبه 2  
24 ثبت در دفتر نامه‌های وارده(b) بایگان  1  
25 ارسال پرونده تسهیلاتی به شرکت اندیشه گستر یا مدیریت جهت ارزیابی(b) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
26 بررسی پرونده ارزیابی شده(b) رئیس یا معاون اعتبارات 5 7
27 محاسبه مبلغ و ارجاع به دایره خدمات بانکی جهت مسدودی سپرده(c) رئیس یا معاون اعتبارات 5  
28 مسدودی سپرده، ثبت اسناد انتظامی و .. و ارجاع به دایره اعتبارات(c) رئیس یا معاون خدمات بانکی  10  
29 تکمیل فرم کمیسیون اعتباری(تشکیل جلسه داخل شعبه) رئیس یا معاون اعتبارات  30  
30 بررسی حدود اختیارات(در حدود اختیارات شعب است(1)، خارج از حدود اختیارات شعب است(2)) رئیس یا معاون اعتبارات 0  
31 تهیه نامه جهت اخذ مجوز(2) رئیس یا معاون اعتبارات 15  
32 بررسی و امضا(2) رئیس یا معاون شعبه  2  
33 ثبت در دفتر نامه های صادره و ارسال به امور اعتباری به مدیریت(2) بایگان  1  
34 دریافت نامه و صدور دستور(2) رئیس یا معاون شعبه  5 15
35 بررسی مجوز صادره از مدیریت مروطه(2) رئیس یا معاون اعتبارات 10  
36 اخذ کارمزدهای مربوطه  متصدی امور بانکی  10  
37 تنظیم قرارداد و اخذ امضا از متقاضی و وثیقه گذار ذیل قرارداد رئیس یا معاون اعتبارات  30  
38 افتتاح موقت در سامانه مشارکت رئیس یا معاون اعتبارات  20  
39 بررسی پرونده رئیس یا معاون شعبه  60  
40 قطعی کردن در سیستم مشارکت و ثبت اسناد در سیستم نوین و چاپ آن   رئیس یا معاون اعتبارات  20  
41  صدور چک در وجه شماره حساب شرکت صادر کننده پیش‌فاکتور رئیس یا معاون خدمات بانکی 5  
42 بررسی و امضای اسناد، بررسی و امضای چک رئیس یا معاون شعبه 7  
43 تحویل فاکتور قطعی از شرکت صادر کننده پیش‌فاکتور از مشتری رئیس یا معاون اعتبارات  2  
44 بازدید حضوری جهت تایید فاکتور قطعی و ثبت مشاهدات رئیس یا معاون اعتبارات 180  
45 بررسی و تایید فاکتور رئیس یا معاون اعتبارات 20  
46 کپی قراردادها و سفته ها جهت درج در پرونده و اصل آنها در صندوق شعبه رئیس یا معاون اعتبارات 10  
47 بایگانی پرونده بایگان  2  
جمع کل 1016 29
بازه زمانی بین 869 و 959 می‌باشد. زمان میانگین 914.5  
توضیحات : درمواردی که مشتری حقیقی به منظور دریافت تسهیلات به شعبه مراجعه می‌نماید مدارک احراز هویتی مخصوص مشتریان حقیقی با توجه به مفاد بخش‌نامه اخذ می‌گردد.
توضیحات : در صورتی که مشتری فاقد حساب جاری باشد، باید نسبت به افتتاح حساب جاری اقدام نماید. 
در صورت نیاز ارزیابی ماشین آلات توسط کارشناس بانک انجام می گردد.
توضیحات: اگر وثیقه سپرده باشد، به اندازه اصل و سود 110% وام سپرده مشتری مسدود می‌گردد اگر وثیقه سفته باشد، به اندازه 120% اصل و سود وام سفته اخذ می‌گردد. اگر وثیقه ملک باشد پس از اخذ کارمزدهای مربوط به ارزیابی، به شرکت ارسال و بعد از بازگشت از ارزیابی مراحل بعد انجام می‌گردد. تنظیم سند تخصیص در صورت نیاز انجام می گردد.

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 10:38