خرید دین خرید دین

                     عنوان فرآیند: خرید دین                                           دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 درخواست مشتری (تکمیل فرم درخواست)  مشتری  5  
2 بررسی و صدور دستور  رئیس یا معاون شعبه  15  
3 ثبت در دفتر نامه‌های وارده  بایگان  1  
4  استعلام شرکت، بررسی در مورد واقعی بودن معامله و نقد شوندگی آن، بررسی ارتباط معامله با فعالیت اصلی واگذارنده اسناد تجاری رئیس یا معاون اعتبارات 720  
5 ارائه مدارک هویتی اعضا، شرکت و فرم‌های مربوطه مشتری  10  
6 بررسی تراز آزمایشی ، روزنامه رسمی ، اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات، بررسی صورت‌های مالی شرکت و کنترل بهداشت اعتباری  رئیس یا معاون اعتبارات 120  
7 استعلام چک برگشتی،تسهیلات معوق،داخلی،شرکت رتبه‌بندی ایرانیان و ذینفع واحد صاحبان امضاء  رئیس یا معاون اعتبارات 30  
8 استعلام ماده 186 از اداره امور مالیاتی محل رئیس یا معاون اعتبارات 20  
9 بررسی پاسخ استعلامی ماده 186 رئیس یا معاون اعتبارات 5 7
10 تکمیل فرم واگذاری اسناد تجاری و تکمیل فرم های مربوط به قرارداد و اعتبارسنجی و... مشتری  30  
11 تکمیل گزارش اطلاعات اعتباری برای شرکت و اعضا رئیس یا معاون اعتبارات 120  
12 اخذ یک یا ترکیبی از وثائق مورد قبول ، اخذ اسناد تجاری و یا دیون مدت دار از واگذارنده رئیس یا معاون اعتبارات 15  
13 بررسی اسناد تجاری و اخذ امضا واگذارنده در ظهر اسناد رئیس یا معاون اعتبارات 60  
14 تشکیل کمیسیون اعتباری شعبه جهت تصویب تسهیلات و تکمیل فرم مربوطه  رئیس یا معاون اعتبارات 60  
15 بررسی حدود اختیارات(در حدود اختیارات شعب است(1)، خارج از حدود اختیارات شعب است(2)) رئیس یا معاون اعتبارات 0  
16 تهیه نامه جهت اخذ مجوز(2) رئیس یا معاون اعتبارات 15  
17 بررسی و امضا(2) رئیس یا معاون شعبه  2  
18 ثبت در دفتر نامه های صادره و ارسال به امور اعتباری به مدیریت(2) بایگان  1  
19 دریافت نامه و صدور دستور(2) رئیس یا معاون شعبه  5 15
20 بررسی مجوز صادره از مدیریت مروطه(2) رئیس یا معاون اعتبارات 10  
21 تنزیل اسناد تجاری طبق ضوابط مربوطه(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 120  
22 افتتاح موقت عقد خرید دین در سیستم مشارکت متمرکز و صدور اسناد کارمزدی رئیس یا معاون اعتبارات 60  
23 اخذ کارمزدهای مربوطه متصدی امور بانکی 10  
24 پرداخت بهای دین اسناد پس از تنزیل به مشتری رئیس یا معاون اعتبارات 30  
25 افتتاح قطعی عقد خرید دین در سیستم مشارکت متمرکز رئیس یا معاون اعتبارات 30  
26 نگهداری اسناد تجاری در گاو صندوق شعبه ، ثبت اسناد حسابداری عقد خرید دین رئیس یا معاون اعتبارات 60  
27 بایگانی پرونده بایگان  5  
جمع کل 1559 22
بازه زمانی بین 1526 و 1559 می‌باشد. زمان میانگین 1542.5  
توضیحات : درمواردی که مشتری حقیقی به منظور دریافت تسهیلات به شعبه مراجعه می‌نماید مدارک احراز هویتی مخصوص مشتریان حقیقی با توجه به مفاد بخش‌نامه اخذ می‌گردد.
دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش :1398/1/29- 10:40

مطالب مرتبط مطالب مرتبط