صلح و تغییر نام مدیون صلح و تغییر نام مدیون

               عنوان فرآیند: تشکیل پرونده صلح و تغییر نام مدیون                                        دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 درخواست مشتری و تکمیل نمونه فرم 19/6 (انتقال دهنده و انتقال گیرنده)  مشتری  5  
2 بررسی و صدور دستور  رئیس یا معاون شعبه  2  
3 ثبت در دفتر نامه‌های وارده و ارسال پرونده به دایره  بایگان  5  
4 تکمیل نمونه فرم های مربوطه و ارائه مدارک هویتی و سند و قولنامه(تشکیل پرونده)  مشتری  20  
5 بررسی فرم‌ها و مدارک ارائه گردیده  رئیس یا معاون اعتبارات 15  
6 بررسی (صلح عمرا(1)، صلح و تغییر نام مدیون(2)) رئیس یا معاون اعتبارات 0  
7 صدور اسناد کارمزد و ارجاع به صندوق(1) رئیس یا معاون اعتبارات 5  
8 اخذ کارمزدهای مربوطه(1) متصدی امور بانکی  5  
9 تهیه نامه به دفترخانه(1) رئیس یا معاون اعتبارات 10  
10 بررسی و امضا(1) رئیس یا معاون شعبه  5  
11 ثبت در دفتر نامه‌های صادره و ارسال پرونده به دفترخانه(1) بایگان  1  
12 کنترل نامه برگشتی از دفترخانه(1) رئیس یا معاون اعتبارات 2  
13 درج در پرونده(1) رئیس یا معاون اعتبارات 2  
14 استعلام تسهیلات معوق و چک برگشتی(2) رئیس یا معاون اعتبارات  5  
15 ثبت مشخصات انتقال گیرنده در سیستم خوددریافت،انتقال به شخص جدید در سیستم خوددریافت و صدور اسناد(2) رئیس یا معاون اعتبارات  20  
16 اخذ کارمزدهای مربوطه(2)  متصدی امور بانکی  5  
17 تنظیم نامه پیش‌نویس صلح و مهر و امضای متصدی(2)  رئیس یا معاون اعتبارات  10  
18 بررسی و مهر و امضاء (2) رئیس یا معاون شعبه  10  
19 ثبت در دفتر نامه‌های صادره و ارسال به دفترخانه (تحویل به مشتری)(2) بایگان  1  
20 کنترل اسناد رهنی برگشتی از دفترخانه(2) رئیس یا معاون تسهیلات  5 10
21 ثبت در سیستم خوددریافت، قطعی نمودن آن، صدور کارت و چاپ های مربوطه(2) رئیس یا معاون تسهیلات  10  
22 بررسی و امضای گزارش های چاپ شده(2) رئیس یا معاون شعبه  5  
23 تحویل مدارک مربوط به بدهکار اولیه(2) رئیس یا معاون تسهیلات 5  
24 بایگانی پرونده(2)(1) بایگان  2  
جمع کل 155 10
بازه زمانی بین 84 و 120 می‌باشد. زمان میانگین 102  
توضیحات : بررسی اینکه خریدار مالک اولیه پلاک نباشد.
توضیحات : در صورت نیاز به اخذ درصدی از بدهی، از انتقال گیرنده دریافت می‌گردد. 
توضیحات:چنانچه تسهیلات غیر رهنی (تدریجی) باشد، اخذ ضامن جدید و استعلام های مربوطه الزامی است.

 

صلح و تغییر نام مدیون

 

تاریخ ویرایش :1398/1/29- 10:41