تخصیص تسهیلات تخصیص تسهیلات

عنوان فرآیند: تخصیص تسهیلات                         دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 دریافت درخواست مشتری مبنی بر ترهین، بررسی و صدور دستور رئیس یا معاون شعبه  2  
2 ثبت در دفتر نامه‌های وارده  بایگان  1  
3 اخذ مدارک و تشکیل پرونده رئیس یا معاون اعتبارات 20  
4 اخذ کارمزدهای مرتبط با ارزیابی اولیه (حداقل 250/000ريال)  رئیس یا معاون اعتبارات 5  
5 ثبت در دفتر نامه‌های صادره بایگان  1  
6 ارسال به ارزیابی مدیریت یا اندیشه گستر رئیس یا معاون اعتبارات 1  
7 برگشت از ارزیابی و کنترل آن  رئیس یا معاون اعتبارات 2 14
8 بررسی میزان قابل ترهین وثیقه  رئیس یا معاون اعتبارات 10  
9 اخذ مابه‌التفاوت کارمزدهای ارزیابی نسبت به مبلغ تخصیص  متصدی امور بانکی 10  
10 تنظیم پیش نویس سند تخصیص نسبت به پلاک ثبتی و امضای متصدی  رئیس یا معاون اعتبارات 15  
11 بررسی، مهر و امضا رئیس یا معاون شعبه  10  
12 ثبت در دفتر نامه‌های صادره و ارسال به دفترخانه(تحویل به مشتری) بایگان  1  
13 کنترل سند برگشتی تخصیص از دفترخانه  رئیس یا معاون اعتبارات 10 7
14 محاسبه بیمه و پرداخت قرض‌الحسنه اعطائی، صدور سند و ارجاع به صندوق رئیس یا معاون اعتبارات 10  
15 اخذ بیمه به مدت سند تخصیص  متصدی امور بانکی 5  
16 ثبت اسناد انتظامی مربوط به سند تخصیص رئیس یا معاون اعتبارات 5  
17 بایگانی پرونده بایگان  2  
جمع کل 110 21
توضیحات مرحله 6: اگر ظرف مدت 6 ماه از ارزیابی نگذشته باشد، نیازی به اخذ کارمزد ارزیابی و ارسال به ارزیابی نمی‌باشد. 

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 10:41

مطالب مرتبط مطالب مرتبط