جعاله جعاله

                                     عنوان فرآیند: جعاله                                     دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار (دقیقه) انتظار(روز)
1  ارائه اطلاعات کلی به مشتری اخذ درخواست تقاضای تسهیلات  رئیس یا معاون اعتبارات  5  
2 بررسی و صدور دستور  رئیس یا معاون شعبه  5  
3 ثبت در دفتر نامه‌های وارده  بایگان  2  
4 اخذ مدارک هویتی + سند + پایان کار و تکمیل فرم 6/12(تشکیل پرونده)  رئیس یا معاون اعتبارات   20  
5 اخذ استعلام ها رئیس یا معاون اعتبارات   10  
6 بررسی مدارک و محل پرداخت تسهیلات مشتری(اوراق حق تقدم(1)، پس‌انداز مسکن(2)، پس‌انداز مسکن و اوراق حق تقدم(توأم)(3)، بدون سپرده(4)) رئیس یا معاون اعتبارات 0  
7 ارجاع به دایره خدمات بانکی(3)(2) رئیس یا معاون اعتبارات 0.5  
8 اخذ پرینت امتیاز حساب پس‌انداز مشتری و تأیید و امضای آن(3)(2)  رئیس یا معاون خدمات بانکی  2  
9 اخذ سوابق و مدارک افتتاح حساب مشتری از دایره خدمات بانکی(3)(2) رئیس یا معاون اعتبارات  1  
10 اخذ استعلام‌ها و بررسی شرایط دریافت تسهیلات(4)(3)(2)(1)  رئیس یا معاون اعتبارات 5  
11 صدور سند کارمزدها و ارجاع به صندوق(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 2  
12 دریافت کارمزد تشکیل پرونده و علی الحساب ارزیابی(4)(3)(2)(1) متصدی امور بانکی  5  
13 ثبت پرونده تسهیلاتی در سیستم خوددریافت و نوین(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 5  
14 بررسی و صدور دستور انجام کار بر روی برگ درخواست تسهیلات(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون شعبه 2  
15 ثبت در دفتر نامه‌های وارده(4)(3)(2)(1) بایگان  1  
16 ارسال پرونده تسهیلاتی به شرکت اندیشه گستر جهت ارزیابی(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
17 بررسی پرونده ارزیابی شده(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 5 7
18 بررسی ضامن(گواهی کسر از حقوق سازمانی را داراست(a)، ترهین پلاک مورد نظر است(b)، وثیقه سپرده باشد(c)) رئیس یا معاون اعتبارات  0  
19 تهیه نامه استعلام ضامن(a) رئیس یا معاون اعتبارات  5  
20 بررسی و امضا(a) رئیس یا معاون شعبه 0.5  
21 ثبت در دفتر نامه‌های صادره(a) بایگان 1  
22 دریافت نامه و صدور دستور(a) رئیس یا معاون شعبه 1 4
23 ثبت در دفتر نامه‌های وارده(a) بایگان 0.5  
24 بررسی و کنترل نامه دریافتی(a) رئیس یا معاون اعتبارات  2  
25 ارجاع به دایره خدمات بانکی(c) رئیس یا معاون اعتبارات 0.5  
26 مسدودی سپرده، ثبت اسناد انتظامی و ... و ارجاع به دایره اعتبارات(c) رئیس یا معاون خدمات بانکی 10  
27 نیاز به اوراق (دارد(*) ندارد(**))(c)(a) رئیس یا معاون اعتبارات  0  
28 اخذ اوراق حق تقدم خریداری شده از سیستم(*) رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
29 ثبت درخواست و درخواست رمز اوراق در سیستم نوین بر اساس شماره درخوست(*) رئیس یا معاون اعتبارات 1 3
30 افتتاح موقت و چاپ قرارداد و امضا آن توسط  گیرنده تسهیلات(ترهین پلاک) و صدور اسناد کارمزد( سند رهنی(b))(*)(**) رئیس یا معاون اعتبارات   20  
31 اخذ کارمزدها(b)(*)(**) متصدی امور بانکی  5  
32 تهیه پیش نویس دفترخانه و امضای متصدی(b) رئیس یا معاون اعتبارات   5  
33 بررسی و مهر و امضا(b) رئیس یا معاون شعبه   10  
34 ثبت در دفتر نامه‌های صادره(b) بایگان  1  
35 کنترل سند رهنی تنظیمی از دفترخانه(b) رئیس یا معاون تسهیلات   10 7
36 قطعی نمودن تسهیلات، چاپ گزارش های مربوطه، امضای متصدی مربوطه، صدور کارت و ارائه سند به متصدی امور بانکی(b)(*)(**) رئیس یا معاون تسهیلات   10  
37 واریز به حساب مشتری متصدی امور بانکی  10  
38 بررسی و مهر و امضا رئیس یا معاون شعبه    1  
39 بایگانی پرونده  بایگان 2  
جمع کل 168 21
بازه زمانی بین 101.5 و 168 می‌باشد. زمان میانگین 148  

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش :1398/1/29- 10:42

مطالب مرتبط مطالب مرتبط