تسهیلات ازدواج تسهیلات ازدواج

                               عنوان فرآیند: پرداخت تسهیلات ازدواج                                                                              دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار (دقیقه) انتظار(روز) 
1 مراجعه مشتری و کنترل مشخصات وام گیرنده با پرینت اخذ شده از سیستم سامانه ازدواج و ارائه اطلاعات  رئیس یا معاون اعتبارات  2  
2 درج در سامانه ازدواج مبنی بر مراجعه مشتری جهت تشکیل پرونده  رئیس یا معاون اعتبارات  2  
3  کنترل مدارک (کارت ملی+ شناسنامه مشتری و ضامن + سند عقدنامه + گواهی کسر حقوق ضامن + سفته و سایر وثایق مورد نیاز)  رئیس یا معاون اعتبارات  10  
4 تکمیل فرم ها(فرم6/1،فرم درخواست قرض الحسنه ،پرسشنامه اعتباری مخصوص ایثارگران) مشتری  15  
5 استعلام تسهیلات معوق، چک برگشتی و رتبه بندی ایرانیان (متقاضی و ضامن) رئیس یا معاون اعتبارات  10  
6 بررسی ضامن(گواهی اشتغال به کار یا کسر از حقوق سازمانی را داراست(1)، دارای جواز کسب و ... است(2)) رئیس یا معاون اعتبارات  0  
7 تهیه نامه استعلام ضامن(1) رئیس یا معاون اعتبارات  5  
8 بررسی و امضا(1) رئیس یا معاون شعبه 0.5  
9 ثبت در دفتر نامه‌های صادره(1) بایگان 1  
10 دریافت نامه، بررسی و صدور دستور(1) رئیس یا معاون شعبه 1 4
11 ثبت در دفتر نامه‌های وارده(1) بایگان 0.5  
12 بررسی و کنترل نامه دریافتی(1) رئیس یا معاون اعتبارات  2  
13 افتتاح موقت در سیستم خوددریافت( تعریف مشتری و ضامنین ، درخواست تسهیلات ، تکمیل پرونده)(2)(1)  رئیس یا معاون اعتبارات  10  
14 تکمیل قرارداد و اخذ امضای متقاضی و ضامنین و صدور اسناد کارمزد رئیس یا معاون اعتبارات  10  
15 اخذ کارمزدهای مربوط متصدی امور بانکی  3  
16 بررسی و کنترل پرونده رئیس یا معاون شعبه  10  
17 قطعی نمودن تسهیلات، صدور کارت و ارائه سند به متصدی امور بانکی  رئیس یا معاون تسهیلات  15  
18 واریز به حساب مشتری  متصدی امور بانکی  10  
19 چاپ اسناد قطعی و امضای متصدی و اخذ کپی سفته قرارداد  رئیس یا معاون تسهیلات  10  
20  مهر و امضاء اسناد قطعی  رئیس یا معاون شعبه  5  
21 ثبت نهایی در سیستم ازدواج و چاپ آن  رئیس یا معاون اعتبارات  2  
22 درج در پرونده به همراه سایر مدارک  رئیس یا معاون تسهیلات 2  
23 بایگانی پرونده بایگان  1  
جمع کل 127 4
توضیحات: مشتری باید ظرف مدت 1 ماه نسبت به تکمیل مدارک اقدام نماید، در غیر این صورت متصدی در سیستم  سامانه ازدواج انصراف داده و مشتری باید مجدداً ثبت نام کند. 
توضیحات: مشتری باید در بانک مسکن حساب داشته باشد، در غیر این صورت باید نسبت به افتتاح حساب اقدام نماید. 

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 10:42