تمدید ضمانت نامه تمدید ضمانت نامه

              عنوان فرآیند: تمدید ضمانت‌نامه                                               دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 دریافت درخواست ذینفع مبنی بر تمدید قبل از سررسید ضمانت‌نامه، بررسی و صدور دستور رئیس یا معاون شعبه  5  
2 ثبت در دفتر نامه‌های وارده  بایگان  1  
3 محاسبه، صدور اسناد حسابداری و ارجاع به دایره خدمات بانکی رئیس یا معاون اعتبارات 2  
4 بررسی برداشت(برداشت از حساب مشتری(1)، از محل حساب بدهکاران(2)) رئیس یا معاون اعتبارات 0  
5 برداشت از حساب مشتری یا از محل حساب بدهکاران و ثبت اسناد مرتبط(2)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی 10  
6 ثبت در سیستم نوین به مدت تمدید و ارسال به بانک مرکزی رئیس یا معاون اعتبارات  10  
7 کنترل و بررسی و تایید از بانک مرکزی رئیس یا معاون اعتبارات  5  
8 کنترل اسناد حسابداری و کارمزد رئیس یا معاون اعتبارات  3  
9 ثبت سند نهایی و صدور نامه تمدید ضمانت‌نامه و امضای متصدی (3 نسخه)  رئیس یا معاون اعتبارات  10  
10 بررسی و امضا رئیس یا معاون شعبه  10  
11 ثبت در دفتر نامه‌های صادره  بایگان  1  
12 ارسال نسخه تمبردار (ذینفع) و نسخه دیگر (مشتری) به مشتری و درج نسخه سوم در پرونده رئیس یا معاون اعتبارات 2  
13 پیگیری از مشتری جهت وصول و ثبت اسناد مرتبط(2) رئیس یا معاون خدمات بانکی 5  
14 بایگانی پرونده بایگان  1  
جمع کل 65 0

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 10:43

مطالب مرتبط مطالب مرتبط