120 میلیون ریالی 120 میلیون ریالی

اعطای تسهیلات با سپرده تا سقف ١٢٠ میلیون ریال به صورت خرید زمان

یکی از طرح های اعلام شده در سال ٨٣ در قالب حساب پس انداز مسکن " خرید زمان " است ، در این طرح در صورتی که دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن ، متقاضی اخذ تسهیلات با سپرده از محل امتیازحساب صندوق پس انداز مسکن خود به میزان بیش از هشتاد میلیون ریال و تا سقف ١٢٠ میلیون ریال ، بدون طی نمودن حداقل مدت انتظار اولیه ١٢ ماهه باشند ، به شرط گذشت حداقل ۶ ماه از تاریخ افتتاح حساب خود می توانند ازامتیاز تسهیلاتی معادل نصف متوسط موجودی خود در طول صرفا یک دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ تقاضا یا ۵ ماه ، قبل از تاریخ تقاضای تسهیلات ، برخوردار گردند.
به عنوان مثال : در صورتیکه متقاضی ٢۴٠ میلیون ریال را به مدت ۶ ماه سپرده نماید می تواند از سقف تسهیلات ١٢٠ میلیون ریالی استفاده نماید.

* پرداخت تسهیلات بیش از ١٢٠ میلیون ریال به روش خرید زمان امکانپذیر نمی باشد.

نکته: آن دسته از سپرده گذارانی که قبل از تاریخ 86/3/1 نسبت به افتتاح حساب اقدام نموده اند و متوسط موجودی یک یا چند دوره سپرده گذاریشان کمتر از حداقل متوسط موجودی لازم تعیین شده جهت استفاده از سقف های تسهیلاتی جدید (بیش از 120 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال) می باشد می توانند با افتتاح یک حساب صندوق پس انداز مسکن جدید و تجمیع امتیاز تسهیلاتی مربوط به حساب جدید و حساب قبلی خود مشروط به رعایت نکات ذیل از سقفهای تسهیلاتی جدید استفاده نمایند.
  • تجمیع حسابها صرفا جهت استفاده از سقفهای تسهیلاتی (بیش از 120 میلیون ریال حداکثر 200 میلیون ریال) امکان پذیر می باشد.
  • تجمیع حسابها صرفا برای حسابهایی که حداقل تاریخ افتتاح یکی از حسابها قبل از تاریخ اجرای طرح باشد امکان پذیر می باشد.
  • رعایت شرایط و ضوابط صندوق پس انداز مسکن مربوط به سقفهای تسهیلاتی تعیین شده ، از جمله حداقل مدت انتظار ، حداقل متوسط موجودی و در هر دوره به طور جداگانه و ... در هر یک از حسابها به طور جداگانه الزامی می باشد.


تذکرات مهم :
  • رعایت مشخصات اعلام شده برای واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات خرید ، تکمیل و یا احداث بانک با توجه به ضوابط جاری بانک در مقطع اخذ تسهیلات برای تمامی تسهیلات گیرندگان الزامی می باشد.
  • به تمامی سپرده گذاران حساب صندوق پس انداز مسکن جدا توصیه می گردد که قبل از ایجاد هر گونه تعهدی برای خرید واحد مسکونی خاص ، از آخرین مقررات و ضوابط بانک در مورد واحد ها ی مسکونی که مشمول ضوابط اخذ تسهیلات بانک می باشند اطلاع کافی کسب نموده و سپس نسبت به ایجاد تعهد اقدام نمایند.


تمامی متقاضیان دریافت تسهیلات می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 61088- ٠٢١، دایره ارتباط با مشتریان بانک مسکن تماس گرفته و از آخرین شرایط و ضوابط اعطای این تسهیلات مطلع شوند.