از محل حساب صندوق پس انداز مسکن 200 میلیون ریالی از محل حساب صندوق پس انداز مسکن 200 میلیون ریالی

تسهیلات تا سقف 200 میلیون ریال جهت خرید، احداث و تکمیل
سقف تسهیلات: 200میلیون ریال
میزان سپرده گذاری : 100 میلیون ریال
دوره انتظار :12 ماه
نرخ سود تسهیلات: 11 درصد
مدت بازپرداخت: حداکثر 12 سال
روش پاز پرداخت اقساط: ساده و پلکانی سالانه و دوره ای
ارزیابی ملک : باید 80 درصد قیمت تعیین شده توسط کارشناس بانک تکافوی مبلغ تسهیلات را بنماید
سن ساختمان : حداکثر 30 سال
1-این تسهیلات باسپرده می باشد و از محل حساب صندوق پس انداز مسکن پرداخت می گردد
2- تسهیلات از محل حساب صندوق پس انداز مسکن بر روی واحدهایی با قدمت حداکثر 30 سال قابل پرداخت می باشد .( ملاک محاسبه تاریخ صدور اولین پروانه ساخت می باشد)
3- در صورتیکه دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن دارای سابقه استفاده از تسهیلات با سپرده این بانک باشند صرفا پس از گذشت حداقل پنج سال تمام از تاریخ دریافت تسهیلات با سپرده قبلی خود و مشروط به تسویه حساب بدهی تسهیلات قبلی و یا انتقال مانده بدهی به غیر ، می توانند از تسهیلات جدید با سپرده جهت احداث یا خرید مسکن با نرخ سود تسهیلات با سپرده در بخش مسکن استفاده نمایند.
4- مبالغ کمتر از پنجاه هزار ریال در محاسبه متوسط موجودی جهت پرداخت تسهیلات منظور نمی گردد.
5- واگذاری امتیاز این حساب به غیر به هر عنوان ولو به صورت وکالت ممنوع می باشد و استفاده از تسهیلات این حساب مشروط به مباشرت و مراجعه مستقیم شخص سپرده گذار خواهد بود .
6- دارندگان فعلی حساب های صندوق پس انداز مسکن در صورت لزوم فقط می توانند بستگان نزدیک( پدر،مادر، همسر، ، فرزند خواهر و برادر ،پدربزرگ ،مادر بزرگ ونوه) خود را در حساب خود شریک نمایند و یا حساب خود را به آنان انتقال دهند.
7- متوسط موجودی حساب بر اساس مقررات و شرایط تعیین شده توسط بانک و به ازای کمترین مانده در هر روز مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
8- شرایط استفاده از امتیاز حساب صندوق پس انداز مسکن تابع ضوابط مصوب شورای عالی پول و اعتبار در زمان استفاده از تسهیلات می باشد.
9- سود پرداختی به حساب صندوق پس انداز مسکن در صورت انصراف دارنده حساب از اخذ تسهیلات و فسخ حساب، بر اساس نرخ سود سپرده گذاری کوتاه مدت عادی و به روش ساده محاسبه خواهد شد .
 
 جدول سقف تسهیلات و شرایط متوسط موجودی
سقف تسهیلات خرید یا احداث وتکمیل ضرایب برابری حداکثر ضرایب برابری حداقل مدت انتظار لازم حداقل متوسط موجودی لازم در هر دوره
٣۵ میلیون ریال
6ماه یک برابر
٧ دوره
٦ماه
٥میلیون ریال
۵٠ میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
۶ماه
٧ میلیون ریال
۶٠ میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
۶ ماه
٩ میلیون ریال
٧٠ میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
 ۶ ماه
10 میلیون ریال
٨٠ میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
٦ ماه
١٢ میلیون ریال
١٠٠ میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
12 ماه
14 میلیون ریال
١٢٠ میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
1٢ ماه
17 میلیون ریال
١٥٠ میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
١٢ ماه
22 میلیون ریال
١٨٠ میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
12 ماه
٢٦ میلیون ریال
200 میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
12 ماه
29 میلیون ریال