200 میلیون ریالی 200 میلیون ریالی

١-دارندگان انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن ،مشروط به گذشت حداقل ۶ ماه از تاریخ افتتاح حساب خود ،قادر خواهند بود از تسهیلات با سپرده بانک تا سقف ٨٠ میلیون ریال جهت خرید ، احداث و یا تکمیل واحد مسکونی با رعایت شرایط تعیین شده توسط بانک استفاده نمایند.

٢-دارندگان انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن ،مشروط به گذشت حداقل ١٢ ماه از تاریخ افتتاح حساب خود ،قادر خواهند بود از تسهیلات با سپرده بانک ،به میزان بیش از ٨٠ میلیون ریال تا سقف 20٠ میلیون ریال جهت خرید ، احداث و یا تکمیل واحد مسکونی با رعایت شرایط تعیین شده توسط بانک برخوردار گردند.
 
سقف تسهیلات خرید یا احداث وتکمیل ضرایب برابری حداکثر ضرایب برابری حداقل مدت انتظار لازم حداقل متوسط موجودی لازم در هر دوره
٣۵ میلیون ریال
6ماه یک برابر
٧ دوره
٦ماه
٥میلیون ریال
۵٠ میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
۶ماه
٧ میلیون ریال
۶٠ میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
۶ ماه
٩ میلیون ریال
٧٠ میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
 ۶ ماه
10 میلیون ریال
٨٠ میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
٦ ماه
١٢ میلیون ریال
١٠٠ میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
12 ماه
14 میلیون ریال
١٢٠ میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
1٢ ماه
17 میلیون ریال
١٥٠ میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
١٢ ماه
22 میلیون ریال
١٨٠ میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
12 ماه
٢٦ میلیون ریال
200 میلیون ریال
۶ ماه یک برابر
٧ دوره
12 ماه
٢9 میلیون ریال
 
3-حداکثر مدت باز پرداخت تسهیلات 12 سال با توجه به 3/4 ( سه چهارم ) عمر مفید ساختمان می باشد.
 
 4-نرخ سود تسهیلات با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار در بخش مسکن با سپرده در زمان اعطای تسهیلات تعیین می شود.که در حال حاضر نرخ سود این تسهیلات 11% می باشد .
 
5 -رعایت ضوابط و شرایط تعیین شده از سوی بانک جهت خرید واحدهای مسکونی غیر نوساز و غیر دست اول توسط متقاضیان الزامی است .
 
6-در صورتیکه دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن دارای سابقه استفاده از تسهیلات با سپرده این بانک باشند صرفا پس از گذشت حداقل 
پنج سال تمام از تاریخ دریافت تسهیلات با سپرده قبلی خود ومشروط به تسویه حساب بدهی تسهیلات قبلی و یا انتقال مانده بدهی به غیر ، می توانند 
از تسهیلات جدید با سپرده جهت احداث یا خرید مسکن با نرخ سود تسهیلات با سپرده در بخش مسکن استفاده نمایند.
 
7 -مبالغ کمتر از پنجاه هزار ریال در محاسبه متوسط موجودی جهت پرداخت تسهیلات منظور نمی گردد.
 
8 - واگذاری امتیاز این حساب به غیر به هر عنوان ولو به صورت وکالت ممنوع می باشد و استفاده از تسهیلات این حساب مشروط به مباشرت و مراجعه مستقیم شخص سپرده گذار خواهد بود.
 
9 -دارندگان فعلی حساب های صندوق پس انداز مسکن در صورت لزوم فقط می توانند بستگان نزدیک( پدر،مادر، همسر، ، فرزند خواهر و برادر ،پدربزرگ 
،مادر بزرگ ونوه) خود را در حساب خود شریک نمایند و یا حساب خود را به آنان انتقال دهند.
 
10-متوسط موجودی حساب بر اساس مقررات و شرایط تعیین شده توسط بانک و به ازای کمترین مانده در هر روز مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
 
11 - شرایط استفاده از امتیاز حساب صندوق پس انداز مسکن تابع ضوابط مصوب شورای عالی پول و اعتبار در زمان استفاده از تسهیلات می باشد.
 
12-سود پرداختی به حساب صندوق پس انداز مسکن در صورت انصراف دارنده حساب از اخذ تسهیلات و فسخ حساب، بر اساس نرخ سود سپرده گذاری کوتاه مدت عادی و به روش ساده محاسبه خواهد شد.