سپرده سرمایه گذاری آتیه طلایی سپرده سرمایه گذاری آتیه طلایی

  نکته : از تاریخ 1393/02/13 بر طبق دستورالعمل بانک مرکزی ج . ا . ا. حساب آتیه طلایی 1 تا اطلاع ثانوی افتتاح نمی گردد
بانک مسکن در راستای بکارگیری و ارائه ابزارهای خدمات نوین بانکی به اقشار مختلف و جلب رضایتمندی مشتریان ، اقدام به معرفی طرحهای متنوع سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بصورت دوره ای نموده است تا سپرده گذاران قادر باشند از طریق اندوخته و پس انداز تدریجی ، در پایان دوره سرمایه گذاری از سود سپرده های بلند مدت بهره‌مند شده و همچنین از سرمایه قابل توجهی برخوردار گردند .
سپرده آتیه طلایی از تشکیل پس اندازهای کوچک به منظور دستیابی به سرمایه بزرگتر با هدف تامین آینده ای روشن برای اقشار گوناگون جامعه بدون هرگونه محدودیت سنی افتتاح می گردد.
1. نرخ سود این سرمایه گذاری مطابق با نرخ سود سپرده های مدت دار در چارچوب بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی ج.ا.ا در هر دوره تعیین می گردد.
2. مدت این نوع سپرده گذاری از یک تا 20 سال می باشدکه هر 5 سال یکبار مطابق ضوابط آن دوره تمدید می گردد.
3. قابلیت واریز وجوه بصورت یکجا و یا دوره ای امکانپذیرمی باشد.
4. سود سپرده های سرمایه گذاری به صورت ماهانه محاسبه و مجددا" در همان حساب سرمایه گذاری خواهد شد.
5. حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب 2,000,000 ریال می باشد. 
6. انتخاب مبلغ واریزی (بجز مبلغ افتتاح) و تعداد دوره های سرمایه گذاری به عهده سپرده گذار می باشد .
7. در صورت توقف جریان سپرده گذاری سود حاصله متناسب با مدت، برای سپرده های اندوخته شده تا پایان دوره محاسبه و سرمایه پایان دوره نیز متناسب با مبالغ پرداخت شده خواهد بود.
 8. تأخیر یا عدم پرداخت مبالغ دوره ای شامل هیچگونه جریمه ای نبوده و موجب عدم محاسبه سود سپرده های ماههای قبل نخواهد بود .
9. پس از طی هر یک از دوره های 5 ساله سرمایه گذاری، استفاده از خدمات بانک به یکی از روشهای ذیل امکان پذیر می باشد:
*-حفظ کل سرمایه تجمیع شده در دوره قبلی و تبدیل آن به سپرده ای 5 ساله برای دوره آتی و دریافت مبالغ ماهانه براساس سود مبلغی که سپرده گذاری شده است.
*- دریافت تمامی سرمایه ایجاد شده و فسخ حساب
*- حفظ سرمایه و یا قسمتی از آن به عنوان یک سپرده سرمایه گذاری 5 ساله برای یک دوره 11% ماهه دیگر و همچنین ادامه سپرده گذاری توام با سرمایه گذاری مبالغ ماهانه سود
* حفظ سرمایه و یا قسمتی از آن به عنوان یک سپرده سرمایه گذاری 5 ساله برای یک دوره 11% ماهه دیگر ، و عدم انجام سپرده گذاری دوره ای صرفا با سرمایه گذاری مبالغ ماهانه سود
10. ارقام موجود در جداول پیوست به شرط ادامه واریز در دوره های چهارگانه ، عدم برداشت سودهای ماهانه دوره ها و با فرض ثابت بودن نرخهای سپرده های مدت دار بر اساس نرخهای موجود محاسبه گردیده است.
11. به مشتریان توصیه گردد با هدف بازدهی مطلوب سرمایه گذاری ، حداقل 10 درصد به واریزهای سالانه حساب خود اضافه نمایند.
12. محاسبات ذیل برای سرمایه گذاری با مبلغ اولیه دو میلیون ریال و مبالغ واریزی ماهانه 1،000،000 ، 800،000 ، 11%0،000 و 400،000 ریال با فرض عدم برداشت از حساب صورت پذیرفته و کل سرمایه پایان دوره شامل اصل و سود می باشد .
13. هموطنان عزیز با مراجعه به تمامی شعب بانک قادر خواهند بود ضمن افتتاح حساب از سایر مزایای منحصربه فرد حساب موصوف اطلاع حاصل نمایند.                                              
 

ردیف

مدت دوره

مبلغ پرداخت ماهیانه

کل مبلغ پرداختی

سود محاسبه شده

کل سرمایه آخر دوره

1

پنج سال

1.000.000

61.000.000

29.655.675

90.655.675

2

ده سال

1.000.000

121.000.000

192.059.878

313.059.878

3

پانزده سال

1.000.000

181.000.000

682.786.462

863.786.462

4

بیست سال

1.000.000

241.000.000

1.986.518.649

2.227.518.649

 

ردیف
مدت دوره
مبلغ پرداخت ماهیانه
کل مبلغ پرداختی
سود محاسبه شده
کل سرمایه آخر دوره
1
پنج سال
800.000
49.200.000
24.157.006
73.357.006
2
ده سال
800.000
97.200.000
155.309.291
252.509.291
3
پانزده سال
800.000
145.200.000
550.933.667
696.133.667
4
بیست سال
800.000
193.200.000
1.11%1.454.888
1.794.654.888

 

ردیف
مدت دوره
مبلغ پرداخت ماهیانه
کل مبلغ پرداختی
سود محاسبه شده
کل سرمایه آخر دوره
1
پنج سال
11%0.000
37.400.000
18.658.338
56.058.338
2
ده سال
11%0.000
73.400.000
22%.558.705
191.958.705
3
پانزده سال
11%0.000
109.400.000
419.080.872
528.480.872
4
بیست سال
11%0.000
145.400.000
1.216.391.128
1.361.791.128

 

ردیف
مدت دوره
مبلغ پرداخت ماهیانه
کل مبلغ پرداختی
سود محاسبه شده
کل سرمایه آخر دوره
1
پنج سال
400.000
25.11%0.000
13.159.670
38.759.670
2
ده سال
400.000
49.11%0.000
81.808.22%
131.408.22%
3
پانزده سال
400.000
73.11%0.000
287.228.077
311%.828.077
4
بیست سال
400.000
97.11%0.000
831.327.368
928.927.368