سپرده سرمایه گذاری آتیه طلایی سپرده سرمایه گذاری آتیه طلایی

سپرده آتیه طلایی از تشکیل پس‌اندازهای کوچک به منظور دستیابی به سرمایه بزرگ‌تر با هدف تأمین آینده‌ای روشن برای اقشار گوناگون جامعه بدون هر گونه محدودیت سنی افتتاح می‌گردد. نرخ سود این سرمایه‌گذاری مطابق با نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا در هر دوره تعیین می‌گردد.
مدت این نوع سپرده‌گذاری از یک تا 20 سال می‌باشد که در پایان هر سال کل سرمایه ایجاد شده در حساب مشتری تبدیل به سپرده‌ای یک‌ساله (مرتبط با حساب آتیه طلایی) گردیده و سود علی‌الحساب آن در کنار واریزهای آتی مشتری در حساب آتیه ذخیره می‌گردد که این فرآیند تا 20 سال به درخواست مشتری قابل تمدید است و می‌تواند بازدهی مطلوبی را با سرمایه‌گذاری خرد ایجاد نماید. در این سپرده قابلیت واریز وجوه به‌صورت یکجا و یا دوره‌ای وجود دارد.
سود سپرده سرمایه‌گذاری به صورت ماهانه با نرخ سپرده یک‌ساله (در حال حاضر 15 درصد) محاسبه و مجدداً در همان حساب سرمایه‌گذاری می‌گردد که پس از طی هر یک از دوره‌های یک‌ساله سرمایه‌گذاری، استفاده از خدمات بانک به یکی از روش‌های ذیل امکان‌پذیر می‌باشد:
1-حفظ کل سرمایه تجمیع شده در دوره قبلی و تبدیل آن به سپرده‌ای یک‌ساله برای دوره آتی و دریافت مبالغ ماهانه بر اساس سود مبلغی که سپرده‌گذاری شده است.
2- دریافت تمامی سرمایه ایجاد شده و فسخ حساب
3-حفظ سرمایه و یا قسمتی از آن به عنوان یک سپرده سرمایه‌گذاری یک‌ساله برای یک دوره 12 ماهه دیگر و همچنین ادامه سپرده‌گذاری توأم با سرمایه‌گذاری مبالغ ماهانه سود
4-حفظ سرمایه و یا قسمتی از آن به عنوان یک سپرده سرمایه‌گذاری یک‌ساله برای یک دوره 12ماهه دیگر و عدم انجام سپرده‌گذاری دوره‌ای
شایان ذکر است حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب 2,000,000 ریال می‌باشد.
انتخاب مبلغ واریزی (به ‌جز مبلغ افتتاح) و تعداد دوره‌های سرمایه‌گذاری به اختیار سپرده‌گذار می‌باشد.
 فسخ زودتر از موعد سپرده مطابق قوانین فسخ سپرده‌های مدت‌دار برای واریزی‌های مختلف مشتری امکان‌پذیر می باشد.
سپرده های سرمایه گذاری آتیه طلایی2 که از تاریخ 96/06/11 افتتاح می گردند،قابلیت برداشت قسمتی از سپرده در طول دوره سپرده گذاری را نداشته،صرفا در سررسید دوره ها امکان برداشت از سپرده مطابق ضوابط و مقررات ذیربط وجود خواهد شد.
جدول واریزی ماهانه با مبلغ 1میلیون ریال
 

پایان سال

کل مبلغ واریزی مشتری

سود کل

کل سرمایه

سود ماهانه پرداختی به حساب مشتری در پایان دوره

1

12,000,000

1,006,486

13,006,486

162,581

2

24,000,000

4,073,212

28,073,212

350,915

3

36,000,000

9,526,523

45,526,523

569,082

4

48,000,000

17,744,458

65,744,458

821,806

5

60,000,000

29,164,934

89,164,934

1,114,562

6

72,000,000

44,295,238

116,295,238

1,453,690

7

84,000,000

63,723,010

147,723,010

1,846,538

8

96,000,000

88,128,974

184,128,974

2,301,612

9

108,000,000

118,301,681

226,301,681

2,828,771

10

120,000,000

155,154,588

275,154,588

3,439,432

11

132,000,000

199,745,847

331,745,847

4,146,823

12

144,000,000

253,301,220

397,301,220

4,966,265

13

156,000,000

317,240,633

473,240,633

5,915,508

14

168,000,000

393,208,927

561,208,927

7,015,112

15

180,000,000

483,111,491

663,111,491

8,288,894

16

192,000,000

589,155,527

781,155,527

9,764,444

17

204,000,000

713,897,862

917,897,862

11,473,723

18

216,000,000

860,300,325

1,076,300,325

13,453,754

19

228,000,000

1,031,793,903

1,259,793,903

15,747,424

20

240,000,000

1,232,353,054

1,472,353,054

18,404,413

 

  جدول  واریزی ماهانه با مبلغ 500هزارریال
 

پایان سال

کل مبلغ واریزی مشتری

سود کل

کل سرمایه

سود ماهانه پرداختی به حساب مشتری در پایان دوره

1

6,000,000

503,243

6,503,243

81,291

2

12,000,000

2,036,606

14,036,606

175,458

3

18,000,000

4,763,262

22,763,262

284,541

4

24,000,000

8,872,229

32,872,229

410,903

5

30,000,000

14,582,467

44,582,467

557,281

6

36,000,000

22,147,619

58,147,619

726,845

7

42,000,000

31,861,505

73,861,505

923,269

8

48,000,000

44,064,487

92,064,487

1,150,806

9

54,000,000

59,150,840

113,150,840

1,414,386

10

60,000,000

77,577,294

137,577,294

1,719,716

11

66,000,000

99,872,923

165,872,923

2,073,412

12

72,000,000

126,650,610

198,650,610

2,483,133

13

78,000,000

158,620,316

236,620,316

2,957,754

14

84,000,000

196,604,464

280,604,464

3,507,556

15

90,000,000

241,555,746

331,555,746

4,144,447

16

96,000,000

294,577,764

390,577,764

4,882,222

17

102,000,000

356,948,931

458,948,931

5,736,862

18

108,000,000

430,150,162

538,150,162

6,726,877

19

114,000,000

515,896,951

629,896,951

7,873,712

20

120,000,000

616,176,527

736,176,527

9,202,207