هیات مدیره هیات مدیره

بازگشت

عضو هیات مدیره

دکتر سیدمحسن فاضلیان
عضو هیات مدیره
تلفن : 021-82932804
نمابر : 021-88875670
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هشتم
مدیریت ها و ادارات تحت نظارت : مديريت مالي، اداره کل امور بين الملل، اداره کل حسابرسي داخلي و اداره کل ريسک و تطبيق