سرویس برداشت بدون کارت سرویس برداشت بدون کارت

با عنايت با پيشرفتهاي صورت گرفته در ارايه خدمات بانکي در بانکهاي سراسر کشور و نيز با توجه به اهميت تمرکز بر ارايه سرويسهاي جديد جهت  افزايش رضايتمندي مشتريان ، بانک مسکن براي اولين بار در سطح کشور جهت نيل به اين هدف مهم سرويس جديدي به نام " برداشت بدون کارت " را راه اندازي نموده که با استفاده از آن مي توان بدون همراه داشتن کارت از دستگاه هاي خودپرداز بانک مسکن برداشت وجه نمود.

توضيحات اين سرويس به شرح ذيل مي باشد :
  • مشتري داراي مسکن کارت با مراجعه به دستگاه خودپرداز بانک مسکن و با انتخاب سرويس "ايجاد برداشت بدون کارت " با وارد کردن مبلغ ، رمز 5 تا 12 رقمي و شماره موبايل شخص گيرنده وجه يک شماره قبض برداشت بدون کارت (Ticket) ده رقمي ايجاد کرده که توسط پيامک براي شخص مورد نظر ارسال ميگردد.
  • شخص گيرنده وجه با مراجعه به دستگاه هاي خودپرداز بانک مسکن بدون نياز به استفاده از کارت با انتخاب "سرويس برداشت بدون کارت" ، با وارد نمودن شماره Ticket دريافت شده توسط پيامک و نيز رمز اين Ticket که بايد از شخص ايجاد کننده آن دريافت شود مي تواند مبلغ مورد نظر را در يک يا چند مرحله برداشت نمايد .
  • هر مشتري در روز تا 3 مرتبه و تا سقف 2.000.000 ريال مي تواند قبض برداشت بدون کارت ايجاد نمايد.
  • دارنده Ticket و رمزمرتبط آن، با استفاده از اين سرويس مي تواند در روز تا 3 مرتبه و تا حداکثر مبلغ 2.000.000 ريال وجه نقد از دستگاه خودپرداز دريافت نمايد .
  • اين سرويس تنها براي پذيرندگان مسکن کارت که کارتهاي آنها داراي قابليت انتقال وجه مي باشد فعال بوده و دريافت وجه نيز تنها با مراجعه به دستگاه هاي خودپرداز بانک مسکن مقدور مي باشد.
تاریخ ویرایش1397/4/6- 16:50