تسهیلات مشارکت مدنی جهت احداث واحد مسکونی از محل حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن تسهیلات مشارکت مدنی جهت احداث واحد مسکونی از محل حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن

تسهیلات 300 میلیون ریالی احداث و یا تکمیل واحد مسکونی از محل صندوق پس انداز ساخت مسکن
سقف تسهیلات: 300 میلیون ریال
 حداکثر میزان سپرده گذاری: 150 میلیون ریال برای 2 دوره 6 ماهه(یکسال)
حداقل میزان سپرده گذاری: 43 میلیون ریال برای 7 دوره انتظار 6 ماهه(سه سال و نیم)
نرخ سود تسهیلات دوران مشارکت : 17 درصد
نرخ سود دوران فروش اقساطی : 11 درصد
مدت بازپرداخت : حداکثر 12 سال
روش بازپرداخت اقساط : روش ساده و پلکانی سالانه و دوره ای 
تسهیلات ساخت مسکن در قالب طرح مذکور در چارچوب موارد ذیل قابل پرداخت می باشد:
1- پرداخت تسهیلات با سپرده ساخت به صورت انفرادی به دارندگان حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن جهت احداث یک واحد مسکونی (ویلائی) یا یک واحد از مجتمع مسکونی که واحد مذکور متعلق به دارنده حساب باشد.
2- پرداخت تسهیلات با سپرده مجتمع سازی به مجتمع ساز حداکثر به تعداد واحدهای مجتمع مورد نظر منوط به افتتاح حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن حداکثر به تعداد واحدها و به نام مجتمع ساز برای هر واحد به طور جداگانه می باشد.
-پرداخت تسهیلات مذکور در هر واحد مسکونی حداکثر به میزان 80% هزینه اجرای طرح و تا سقف 300 میلیون ریال امکانپذیر می باشد.
- حداکثر مدت دوره مشارکت با درنظرگرفتن موقعیت جغرافیایی منطقه، مصالح مورد استفاده، هزینه های ناشی از ساخت،تعداد واحد و... طبق نظر ارزیاب تعیین می گردد. تسهیلات گیرنده می بایست پس از اتمام پروژه ، برای تسویه نقدی و یا تقسیط تسهیلات مشارکت (فروش اقساطی) به بانک مراجعه نماید. در غیر اینصورت مشمول جریمه دیر کرد ناشی از تاخیر خواهد شد.
- انتقال حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن به بستگان نزدیک امکان پذیر می باشد.

شرایط تقسیط سهم الشرکه :
1- چنانچه خریداران واحدمسکونی جزئ بستگان نزدیک مجتمع ساز باشند (فرزند ، همسر ، پدر ، مادر ، برادر ، خواهر ، پدربزرگ ، مادربزرگ و نوه )سهم الشرکه هرواحدتاسقف 350 میلیون ریال ( 250 میلیون ریال اصل سهم الشرکه + سود دوران مشارکت حداکثر تا 50 میلیون ریال ) وپرداخت مابه التفاوت تسهیلات صرفا درقالب فروش اقساطی خرید ازمحل اوراق ممتاز ، مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات فروش اقساطی فوق ازمبلغ 350میلیون ریال تقسیط می گردد.
2- سهم الشرکه بانک به خریداران واحد احداثی درقالب تسهیلات برای سازندگان انفرادی ومجتمع ساز در صورتی که خریدار دارای حساب صندوق پس انداز مسکن باشد معادل امتیاز حساب و حداکثر 250 میلیون ریال و چنانچه متقاضی قصد استفاده از سقف مجاز فروش اقساطی ( 350 میلیون ریال ) را داشته باشد فروش اقساطی الباقی مبلغ تا سقف یاد شده در مقابل ارائه اوراق ممتاز مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات فروش اقساطی فوق ازمبلغ 350میلیون ریال امکان پذیر است.
3- برای سایر خریداران فاقد حساب صندوق پس انداز مسکن حداکثر180 میلیون ریال با نرخ عقود مبادله ای تسهیلات بدون سپرده و تا مبلغ 170 میلیون ریال (70میلیون ریال ناشی ازتسهیلات مشارکت+ 100 میلیون ریال ازمحل تسهیلات خرید مسکن) با ارائه اوراق ممتاز مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات فروش اقساطی فوق ازمبلغ 350میلیون ریال، مجموعاً تا سقف 350/000/000 ریال امکان پذیر می باشد.
 

نرخ سود فروش اقساطی:
نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی ناشی از مشارکت مدنی بر طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین می گردد.
مدت بازپرداخت تسهیلات ازمحل صندوق پس اندازمسکن واوراق ممتاز برطبق مقررات جاری و مدت بازپرداخت تسهیلات بدون سپرده بر طبق سیاستهای اعتباری سالیانه بانک تعیین می گردد.
استفاده کنندگان از تسهیلات با سپرده مسکن ساخت در قالب طرح مذکور مشمول محدودیت در استفاده مجدد از تسهیلات با سپرده بانک نمی باشند لیکن فروش اقساطی تسهیلات مذکور منوط به رعایت شرایط مربوط به استفاده مجدد از تسهیلات با سپرده بانک می باشد.
تسهیلات با سپرده توام با اوراق ممتاز:
علاوه بر تسهیلات 300 میلیون ریالی ، با تهیه و خرید اوراق ممتاز می توان از سقف تسهیلاتی 600 میلیون ریالی در شهر تهران ، 500 میلیون ریالی در مراکز استانها و شهر های بالای 200 هزار نفر جمعیت ، 400 میلیون ریالی در سایر مناطق  شهری به منظور احداث و یا تکمیل یک واحد مسکونی استفاده کرد. نرخ سود تسهیلات از محل ممتاز در دوران مشارکت مدنی 17.5 درصد و در دوران فروش اقساطی 17.5 درصد و مدت باز پرداخت این تسهیلات حداکثر  12 سال است . بازپرداخت اقساط تسهیلات فوق به سه روش ساده و پلکانی و سالانه و دوره ای امکان پذیر می باشد. 
 

 شرایط ملک:
باید یکی از شرایط ذیل را دارا باشد:
1-دارای سند مالکیت باشد.
2-دارای قرارداد واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن باشد.
3-زمین موقوفه دارای قرارداد اجاره باشد.
4- همچنین ملک باید مفروز باشد .
مدارک مورد نیاز برای دریافت تسهیلات ساخت (مشارکت مدنی) :
مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تشکیل پرونده تسهیلات ساخت مسکن عبارتند از :

اشخاص حقیقی:
1- اصل و کپی تمام صفحات اسناد مالکیت 
2- اصل وکپی شناسنامه و کارت ملی مالکین (تمام صفحات)
3- اصل و کپی بنچاق (در صورت لزوم و تشخیص شعبه)
4- اصل وکپی تمامی نقشه‌های معماری مورد تایید شهرداری مربوطه (ممهور به مهر شهرداری)
5- اصل وکپی کلیه مجوزهای ساختمانی مربوطه اعم از پروانه ، عدم خلاف و ...
6- نقشه سازه مربوطه (در خصوص پروژه های بیش از یک واحد)
7- اخذ قرارداد آسانسور در صورت وجود آسانسور
8- استعلام تسهیلاتی و استعلام چک‌های برگشتی برای دارندگان حساب جاری
9- تصاویر مربوط به هزینه های قابل قبول(عوارض شهرداری و انشعابات )
10- تکمیل نمونه فرمهای مربوطه
نکته : در صورت تکمیل بودن مدارک فوق و تایید کلیه مراتب توسط شعبه ذیربط، مدت زمان لازم جهت ارسال پیش نویس به دفترخانه حداقل 28 روز کاری می باشد .

اشخاص حقوقی:
1. اصل و کپی اساسنامه شرکت ( انجام عملیات احداث در موضوع فعالیت شرکت می بایستی درج شده باشد )
2. اصل و کپی آگهی تاسیس ثبتی شرکت (حداقل مدت زمان فعالیت شرکت از تاریخ ثبت می بایست یکسال تمام باشد) 
3. اصل و کپی آگهی های تغییرات ثبتی شرکت
4. ارایه کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت
5. اصل وکپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی اعضای هیات مدیره ، سهامداران 10 % و بیشتر و صاحبان امضاء شرکت
6. اصل و کپی تمام صفحات اسناد مالکیت
7. اصل و کپی کلیه مجوزهای ساختمانی مربوطه اعم از پروانه ، عدم خلاف و...
8. اصل و کپی بنچاق (در صورت لزوم و تشخیص شعبه)
9. تصاویر مربوط به هزینه های قابل قبول (عوارض شهرداری و انشعابات )
10. اصل و کپی نقشه های معماری مورد تایید شهرداری مربوطه (ممهور به مهر شهرداری)
11. نقشه سازه مربوطه (در خصوص پروژه های بیش از یک واحد )
12. اخذ قرارداد آسانسور در صورت وجود آسانسور
13. اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل مربوط به 3 سال اخیر شرکت
14. لیست اعضا ممهور به مهر اداره کل تعاون (در خصوص شرکتهای تعاونی مسکن )
15. تکمیل نمونه فرمهای مربوطه

توضیح1 : عدم وجود سابقه چک برگشتی و تسهیلات سررسید گذشته درسیستم بانکی الزامیست .
توضیح 2 : تحویل مدارک فوق به منظور بررسی درخواست تسهیلات بوده و تا زمان ارزیابی ملک و تایید مستندات ارایه شده توسط شعبه بانک ، هیچ گونه تعهدی جهت پرداخت تسهیلات موضوعه ایجاد نمی نماید .
نکته : در صورت تکمیل بودن مدارک فوق و تایید کلیه مراتب توسط شعبه ذیربط ، مدت زمان لازم جهت ارسال پیش نویس به دفترخانه حداقل 28 روز کاری می باشد .

تاریخ ویرایش :1397/10/29- 11:29