از محل اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن از محل اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن

سقف تسهیلات:
در تهران 600 میلیون ریال
در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 500 میلیون ریال                       
در سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال                       
 نرخ سود دوران مشارکت :17.5 درصد
نرخ سود دوران فروش اقساطی:17.5 درصد
مدت باز پرداخت: حداکثر 12 سال
روش بازپرداخت اقساط: روش ساده و پلکانی سالانه و دوره ای
روش خرید اوراق: مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن و یا یکی از شعب کارگزاری فرابورس
جهت اطلاع از آخرین قیمت اوراق به آدرس اینترنتی : http://www.irfarabourse.com مراجعه نمایید
مبلغ اقساط:مبلغ اقساط تسهیلات 600 میلیون ریالی در تهران ماهیانه حدود 10/000/000ریال و مبلغ اقساط تسهیلات 500 میلیون ریالی در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت 200 هزار نفر جمعیت ماهیانه حدود 8/330/000ریال و مبلغ اقساط تسهیلات 400 میلیون ریالی در سایر شهرها ماهیانه حدود 6/667/000 ریال می باشد.
نکته :
حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه از محل اوراق ممتاز در مواردی که طول دوره مشارکت انفرادی از 12 ماه و طول دوره مشارکت مجتمع و شرکت های تعاونی مسکن از 18 ماه تجاوز ننماید بدون احتساب دوران مشارکت، 12 سال می باشد.
در مواردیکه طول دوره مشارکت انفرادی از 12 ماه و طول دوره مشارکت مجتمع و شرکت های تعاونی مسکن از 18 ماه تجاوز نماید، مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی سهم الشرکه بانک با احتساب مدت مازاد بر 12 ماه یا 18 ماه (به صورت ماه شمار)، حداکثر 12 سال می‌باشد.
درصورت درخواست شریک، می‌توان سهم الشرکه بانک را بر روی واحدهای مسکونی پلاک مورد مشارکت سرشکن نمود و به صورت فروش اقساطی مشروط به عدم تجاوز اصل سهم الشرکه بانک از 600 میلیون ریال در شهر تهران، 500 میلیون ریال در مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و 400 میلیون ریال در سایر مناطق شهری، به همراه سود متناظر با آن بر روی هر واحد، واگذار نمود.
پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات فروش اقساطی ناشی از تسهیلات مشارکت مدنی از محل اوراق تا سقف‌های جدید (مجموع اصل و سود) در قالب تسهیلات خرید مسکن با ارائه اوراق ممتاز امکانپذیر می‌باشد. 
نحوه عمل در مشارکت مدنی:
1- تعیین هزینه کل اجرای طرح با در نظر گرفتن هزینه احداث ساختمان و سایر هزینه های قابل قبول ( اخذ پروانه ، تهیه نقشه و ..) انجام می پذیرد.
 2-هزینه های مربوط به اخذ پایان کار ، صورت مجلس تفکیکی و گواهی عدم خلاف به عهده شریک بوده و در هزینه کل اجرای طرح در نظر گرفته نخواهد شد.
3- سقف تسهیلات قابل پرداخت ، حداکثر 80درصد هزینه کل اجرای طرخ خواهد بود.
4-پرداخت تدریجی سهم الشرکه بانک
5-پرداخت سهم الشرکه بانک حداقل در دو مرحله انجام می شود . مرحله اول پس از انجام حداقل 20 درصد از پیشرفت فیزیکی ساختمان و بر اساس 80 درصد هزینه های انجام شده در پروژه قابل پرداخت است . به شرط آنکه این مبلغ از 50 درصد کل تسهیلات تجاوز نکند . مراحل بعدی نیز حداکثر معادل 80 درصد هزینه های انجام شده در طرح پرداخت می شود این امر نیز مشروط به این است که مبالغ دریافتی در مراحل قبل در پروژه توسط شریک هزینه شده باشد.
شرایط ملک:
باید یکی از شرایط ذیل را دارا باشد:
1-دارای سند مالکیت باشد.
2-دارای قرارداد واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن باشد.
3 زمین موقوفه دارای قرارداد اجاره باشد.
4- همچنین ملک باید مفروز باشد .
در انجام مشارکت برای ساخت زمین های استجاری ، موجر یا سازمان اوقاف یا متولی در وقف خاص ضمن اعلام موافقت خود مبنی بر انعقاد قرارداد مشارکت مدنی باید مالکیت بانک  را نسبت به درصد مشخص شده در قرارداد مشارکت مدنی قبول نموده و در صورت تخلف مستاجر از شرایط سند اجاره یا قراردادمشارکت مدنی بانک را به عنوان جانشین مستاجر بپذیرد.
 
تسهیلات احداث واحد مسکونی از محل اوراق ممتاز توام با حساب های تعهدی:
سقف تسهیلات قابل پرداخت جهت احداث هر واحد مسکونی از محل اوراق ممتاز توأم با حساب های صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق پس انداز ساخت مسکن و پس انداز مسکن جوانان در شهر تهران 600 میلیون ریال، مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 500 میلیون ریال و در سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال می باشد.
نکته1: تقسیط مطالبات بانک شامل اصل و سود دوران مشارکت مطابق با ضوابط مقرر در هر نوع از تسهیلات می‌باشد.
نکته2: حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه بانک از محل انواع حساب های تعهدی (حساب های صندوق پس‌ انداز مسکن و صندوق پس انداز ساخت مسکن (سازنده و بستگان نزدیک) در مواردی که مجموع طول دوران مشارکت مدنی و دوره تأخیر بعد از مشارکت (از تاریخ سررسید قرارداد مشارکت مدنی تا تاریخ انعقاد قرارداد داخلی فروش‌اقساطی) در تسهیلات مشارکت مدنی انفرادی از 12 ماه و در مجتمع و شرکت های تعاونی مسکن از 18 ماه تجاوز ننماید، 12 سال (بدون احتساب دوران ساخت) و برای حساب پس انداز مسکن جوانان 20 سال تعیین می گردد.
چنانچه مجموع دوران مشارکت مدنی و دوره تأخیر بعد از مشارکت، از مدت‌های مذکور تجاوز نماید، مدت بازپرداخت با احتساب مدت زمان مازاد بر 12 و 18 ماه (در هر مورد)، حداکثر 12 سال و برای حساب پس‌انداز مسکن جوانان حداکثر 20 سال تعیین می‌گردد.
تاریخ ویرایش :1397/10/18- 16:56

قیمت اوراق قیمت اوراق