احداث مسكن روستايی احداث مسكن روستايی

                          تسهیلات ساخت جهت نوسازی و بهسازی اماکن مسکونی روستایی

 

* سقف تسهیلات : 1 میلیارد ریال به ازای هر واحد مسکونی

* نرخ سود: سود سهم متقاضی 5درصد

*ارایه معرفی‌نامه: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

*مدت اولیه قرارداد:

- تا 20واحد مسکونی حداکثر18ماه

- از 21واحد مسکونی و بیشتر حداکثر24ماه

* مدت بازپرداخت:

حداکثر مدت دوران مشارکت مدنی : 2 سال

توضیح: مجموع مدت تسهیلات موصوف اعم از دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی نباید از20 سال تجاوز نماید.

 

*مهلت قانونی شروع به کار و پرداخت مرحله اول تسهیلات:

 حداکثر 6 ماه پس از انعقاد قرارداد با بانک

* سایر موارد:

  • چنانچه تا سررسید قرارداد شریک نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام ننماید؛ از تاریخ سر رسید قرارداد تا تاریخ تسویه، مبلغ وجه التزام(خسارت) با نرخ سود کل(در حال حاضر 18%) به اضافه 6% محاسبه و به همراه اصل و سود تسهیلات (سهم متقاضی) از شریک دریافت می گردد.
  • اتمام عملیات ساختمانی-پایان دوران مشارکت مدنی-به منظور انعقاد قرارداد فروش اقساطی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی(بنا به تایید ارزیاب بنیاد و ارزیاب بانک) اعلام می گردد.
  • احراز توانایی مالی بازپرداخت مطالبات بانک توسط متقاضیان و ضامنین وی الزامی است.
  • اعطای تسهیلات جعاله از محل اوراق ممتاز، با سپرده یا بدون سپرده و یا به صورت توام تا سقف 100 میلیون ریال امکان‌پذیر می‌باشد.
  • اعطای تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم‌الشرکه برای هر خانوار صرفاً یکبار میسر می باشد.

توضیح:افراد یک خانوار،افرادی هستند که دارای وحدت زندگی،وحدت محل سکونت و وحدت بودجه باشند.لذا لزوماً افراد یک خانوار دارای رابطه خویشاوندی(بستگان درجه اول و بستگان نزدیک) نمی باشند.مراتب تایید پرداخت تسهیلات کتباً از بنیاد مسکن استان استعلام گردد.

 

تاریخ ویرایش1400/7/18- 14:2