حواله های ارزی حواله های ارزی

  • صدور حواله های ارزی از محل حسابهای ارزی تا سقف تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • واریز وجه حواله های ارزی به حسابهای ارزی اشخاص
  • صدور حواله های ارزی به خارج از کشور از محل حواله های ارزی وارده
  • پرداخت اسکناس از محل حواله های وارده ارزی به ذینفع در حد مقدورات بانک
  • خرید حواله های ارزی وارده و تبدیل آن به ریال به نرخ روز
  • تبدیل حواله های ارزی وارده  به سایر ارزهای قابل قبول به درخواست مشتری
تاریخ ویرایش1394/2/30- 13:27