خرید دین خرید دین

عبارت است از خريد دين موضوع اسناد تجاري ( به مبالغي کمتر از مبلغ اسمي اسناد ) که در جريان يک معامله تجاري صادر شده و نمايانگر وجود دين بين فروشنده کالاو خدمات و خريدار مي باشد.

فروشنده کالا و خدمات ( متقاضي استفاده از خريد دين ) در حقيقت صاحب دين بوده و خريدار کالا و خدمات مديون مي باشد. خريد دين در قالب تنزيل اسناد و اوراق تجاري روشي براي تأمين نيازهاي مالي کوتاه مدت مشترياني است که در مقابل کالاي تجاري ، توليدي و يا ارائه خدمات خود اسناد تجاري( چک و سفته ) دراختيار دارند که البته در حال حاضر اين بانک صرفاً براي فعاليتهاي توليدي خدمات مذکور را ارائه مي نمايد.

ويژگي متقاضيان:

آن دسته از مشتريان بانک که شرايط ذيل را داشته باشند مي توانند از تسهيلات خريد دين استفاده نمايند.

1-       دارندگان حساب جاري نزديکي از شعب بانک به شرط:

1-1-کسب رسوب جاري بر اساس مفاد سياست اعتباري بدون سپرده ساليانه بانک

2-1- عدم دارا بودن سابقه چک برگشتي و تسهيلات سررسيد گذشته يا معوق

3-1- دارا بودن جواز کسب و يا هرگونه مجوز فعاليت از مراجع ذيصلاح براي اشخاص حقيقي( در حال حاضر صرفاً پروانه توليد و بهره برداري )

4-1- دارا بودن اساسنامه ، آگهي تأسيس و آگهي آخرين تغييرات مدير عامل و اعضاي هيأت مديره براي اشخاص حقوقي به همراه ارائه آخرين گزارش حسابرسي قانوني شرکت به انضمام صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه آن براي 3 سال گذشته و ارائه صورت حساب سود و زيان و ترازنامه در 3 سال گذشته موارد مندرج در بند 3-1 و 4-1 براي اشخاص حقيقي و حقوقي

2- مشتريان جديد بانک به شرط:

2-1- عدم دارا بودن سابقه چک برگشتي و تسهيلات سررسيد گذشته و معوق

2-2- افتتاح حساب جاري به ميزان 10 درصد تسهيلات خريد دين حداقل به مدت يک ماه

3-2- اخذ مجوز از کميسيون اعتباري مديريت منطقه يا استان

سقف تسهيلات :

بانک حداکثر 70 در صد اسناد و اوراق تجاري ارائه شده توسط متقاضي يا متقاضيان را تنزيل مي نمايد.ما به التفاوت 70 در صد مبلغ اسمي اسناد از بهاي تنزيل مجموعه اسناد ميزان « خريد دين » يا به عبارتي تسهيلات بانک را مشخص مي نمايد.

واگذاري اسناد تجاري به بانک:

پس از تعيين سقف تسهيلات و سود آن توسط واحد اجرايي ( شعبه ) ، مشتري (واگذارنده ) ضمن تکميل و امضاي فرم واگذاري اسناد درخواست تنزيل اسناد را نموده و بايستي ظهر اسناد را به عنوان واگذارنده و ضامن متعهدين ، امضاء و به شعبه ارائه نمايد. بدين ترتيب اسناد تجاري با خريد طلب بانک به بانک منتقل شده و بانک با محاسبه نرخ سود تنزيل بهاي اسناد را به مشتري پرداخت کرده است.