تسهیلات خرید دین تسهیلات خرید دین

تعریف :
خرید دین عبارت است از خرید دین موضوع اسناد تجاری (به مبالغی کمتر از مبلغ اسمی اسناد) که در جریان یک معامله تجاری صادر شده و نمایانگر وجود دین بین فروشنده کالا و خدمات (صاحب دین) و خریدار (مدیون) می باشد.

مورد استفاده :
تامین نیازهای مالی کوتاه مدت مشتریانی که در مقابل فروش کالای تجاری، تولیدی و یا ارائه خدمات خود اسناد تجاری (چک، سفته) در اختیار دارند.
براساس آخرین ضوابط و مقررات خرید دین صرفا برای تامین مالی کوتاه مدت واحدهای تولیدی امکان پذیر است .

ویژگی متقاضیان :
آن دسته از مشتریان بانک که شرایط ذیل را داشته باشند می توانند از تسهیلات خرید دین استفاده نمایند.
دارندگان حساب جاری نزد یکی از شعب بانک به شرط: 
1- کسب رسوب جاری بر اساس مفاد سیاست اعتباری بدون سپرده سالیانه بانک 
2- عدم دارا بودن سابقه چک برگشتی و تسهیلات سررسید گذشته یا معوق
3- دارا بودن جواز کسب و یا هرگونه مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح برای اشخاص حقیقی( در حال حاضر صرفاً پروانه تولید و بهره برداری)
4- دارا بودن اساسنامه ، آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره برای اشخاص حقوقی به همراه ارایه آخرین گزارش حسابرسی قانونی شرکت به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن برای 3 سال گذشته و ارائه صورت حساب سود و زیان و ترازنامه در 3 سال گذشته

علاوه بر موارد مذکور دارا بودن شرایط ذیل:
الف- دارا بودن جواز کسب و یا هرگونه مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح برای اشخاص حقیقی
ب- ارائه آخرین گزارش حسابرسی قانونی شرکت به انضمام صورت های مالی و یادداشتهای همراه آن برای 3 سال گذشته و ارائه صورت حساب سود و زیان و ترازنامه در 3 سال گذشته برای اشخاص حقوقی.

سقف تسهیلات : 
بانک حداکثر 70 در صد اسناد و اوراق تجاری ارائه شده توسط متقاضی یا متقاضیان را تنزیل می نماید.ما به التفاوت 70 در صد مبلغ اسمی اسناد از بهای تنزیل مجموعه اسناد میزان « خرید دین » یا به عبارتی تسهیلات بانک را مشخص می نماید.
خرید دین در قالب تنظیم یک قرارداد داخلی و با اخذ یکی از وثایق ذیل صورت می پذیرد : 

وثایق
1- وثیقه ملکی
2- انواع سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت، صندوق پس انداز مسکن، حساب پس انداز مسکن جوانان، سپرده سرمایه گذاری ممتاز
3- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلند مدت
4- وجه نقد
5- انواع ضمانت نامه بانکی
6- سفته با دو نفر ضامن که ذیل قرارداد را امضاء نمایند.

واگذاری اسناد تجاری به بانک :
پس از تعیین سقف تسهیلات و سود آن توسط واحد اجرایی ( شعبه ) ، مشتری (واگذارنده ) ضمن تکمیل و امضای فرم واگذاری اسناد درخواست تنزیل اسناد را نموده و بایستی ظهر اسناد را به عنوان واگذارنده و ضامن متعهدین ، امضاء و به شعبه ارائه نماید. بدین ترتیب اسناد تجاری با خرید طلب بانک به بانک منتقل شده و بانک با محاسبه نرخ سود تنزیل بهای اسناد را به مشتری پرداخت کرده است .
 
وصول وجه اسناد تجاری :
 
1) چک :
1- در هنگام اخذ چک به عنوان اسناد تجاری دین، دارنده چک با ظهرنویسی و امضاء ظهر چک ضمن وکالت ماخوذه طی قرارداد تسهیلاتی، به بانک وکالت می دهد نسبت به وصول وجه اسناد تجاری اقدام نماید لذا پس از وصول اسناد تجاری معادل مبلغ تنزیل شده هر سند از حساب بدهی تسهیلاتی مشتری کسر و مابقی به حساب مشتری واریز می گردد. 
2-درصورت عدم تأمین وجه اسناد در سررسید، بانک با اختیار حاصله از قرارداد خرید دین، دیون اسناد را مجدداً به واگذارنده منتقل نموده و جهت وصول مطالبات خود ناشی از قرارداد خرید دین از طریق وثایق قرارداد اقدام می نماید.

بنابراین در مواردیکه بانک محال علیه اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت نموده لازم است شعب در اسرع وقت ضمن اطلاع به واگذارنده چک آن را مجدداً ظهرنویسی و بهمراه گواهی عدم پرداخت جهت اقدامات قانونی به مشتری واگذار نمایند.
2) سفته :
1-درصورت وصول سفته تا سررسید اقدامات اجرایی همانند چک می باشد با این تفاوت که ظهر سفته به مهر «وصول شد» ممهور و پس از امضاء مسئولین شعب و درج تاریخ، تحویل پرداخت کننده خواهد شد.
2-چنانچه وجه سفته ها تا روز سررسید پرداخت نگردد، لازم است شعب ضمن اطلاع به واگذارنده نسبت به استرداد اصل سفته ها به ایشان و اخذ رسید از وی اقدام نمایند.
توضیح : 
1- براساس اختیار و وکالت اخذ شده از مشتری ضمن قرارداد خرید دین، درصورت عدم وصول، اسناد تجاری مجدداً به مشتری منتقل شده و وی متعهد به پرداخت دیون اسناد به بانک می باشد.
2-در هر دو حالت وصول یا عدم وصول اسناد تجاری، اسناد حسابداری برگشت اسناد تحویل شده به بانک باید صادر گردد.