جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ۱۳۸۷ جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ۱۳۸۷

 

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال  

 حداقل سپرده ماهیانه

اول

120000

ششم

190000

 یازدهم

290000

دوم

130000

هفتم

210000

 دوازدهم

310000

سوم

140000

هشتم

230000

 سیزدهم

330000

چهارم

150000

نهم

250000

 چهاردهم

360000

پنجم

170000

دهم

270000

 پانزدهم

390000


حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حسابهای افتتاحی طی سال ١٣٨7 به ترتیب در پایان سال پانزدهم بالغ بر 590، 530، ٥1٠ میلیون ریال ،در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر220،280 ،190 میلیون ریال و در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر160،190،250 میلیون ریال تعیین شده است.
بدیهی است چنانچه بخواهید از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم استفاده نما یید می باید مبالغ داخل جدول را با ضریبی بالاتر واریز نمایید .که در این خصوص می توانید از شعبه مورد نظر خود و یا از طریق تماس با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن به شماره ١٨٣0 در تهران و ٦1088-021 در شهرستانها راهنما یی لازم را کسب نمایید.

جدول واریزی حساب پس انداز مسکن جوانان

در سال 1387

واریز یکجا

25/000/000 ریال

سال

واریز ماهیانه

سال

واریز سالیانه

1

742/023 ریال

1

4/823/151 ریال

2

803/859 ریال

2

9/306/208 ریال

3

865/694 ریال

3

10/048/232 ریال

4

927/539 ریال

4

10/790/255ریال

5

1/051/200 ریال

5

11/934/207 ریال