جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ١٣٨۸ جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ١٣٨۸

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال  

 حداقل سپرده ماهیانه

اول

130000

ششم

200000

 یازدهم

300000

دوم

140000

هفتم

220000

 دوازدهم

320000

سوم

150000

هشتم

240000

 سیزدهم

350000

چهارم

16000

نهم

260000

 چهاردهم

380000

پنجم

180000

دهم

280000

 پانزدهم

410000

 
حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حسابهای افتتاحی طی سال ١٣٨8 به ترتیب در پایان سال پانزدهم بالغ بر
٦٢٠ ، ۵٦٠، ٥٤٠ میلیون ریال ، در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر 22٠،٢٥٠،310 میلیون ریال ، در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر 19٠،22٠،28٠ میلیون ریال تعیین شده است.
توضیح: بدیهی است چنانچه بخواهید از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم استفاده نمایید می باید مبالغ داخل جدول را با ضریبی بالاتر واریز نمایید که در این خصوص می توانید
از شعبه مورد نظر خود و یا از طریق تماس با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن به شماره تلفن ١٨٣0 در تهران و 61088-021 در شهرستانها راهنماییهای لازم را کسب نمایید.

جدول واریزی حساب پس انداز مسکن جوانان

در سال 1388

واریز یکجا

28/000/000 ریال

سال

واریز ماهیانه

سال

واریز سالیانه

1

837/167 ریال

1

5/441/582 ریال

2

901/564 ریال

2

10/464/581 ریال

3

965/961 ریال

3

11/237/351 ریال

4

1/030/359 ریال

4

12/010/120 ریال

5

1/159/154 ریال

5

13/201/472 ریال