جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ١٣۹۲ جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ١٣۹۲

 

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال  

 حداقل سپرده ماهیانه

اول

170000

ششم

240000

 یازدهم

360000

دوم

180000

هفتم

260000

 دوازدهم

390000

سوم

190000

هشتم

280000

 سیزدهم

420000

چهارم

200000

نهم

300000

 چهاردهم

450000

پنجم

220000

دهم

330000

 پانزدهم

480000


حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حسابهای افتتاحی طی سال 1392 به ترتیب در پایان سال پانزدهم بالغ بر 750، 690، 670میلیون ریال ،در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر370،430 ،340 میلیون ریال و در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر310،340،400 میلیون ریال تعیین شده است.
بدیهی است چنانچه بخواهید از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم استفاده نمایید می باید مبالغ داخل جدول را با ضریبی بالاتر واریز نمایید .که در این خصوص می توانید از شعبه مورد نظر خود و یا از طریق تماس با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن به شماره ١٨٣0 در تهران و ٦1088-021 در سراسر کشور راهنما یی لازم را کسب نمایید.

واریز یکجا

40/000/000 ریال

سال

واریز ماهیانه

سال

واریز سالیانه

1

1/221/264 ریال

1

7/938/218 ریال

2

1/293/103ریال

2

15/122/126 ریال

3

1/364/934 ریال

3

15/984/195 ریال

4

1/436/782 ریال

4

16/846/264 ریال

5

1/580/460 ریال

5

18/175/287 ریال

جدول واریزی حساب پس انداز مسکن جوانان

در سال 1392