معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون مالی و فناوری شعب استان کرمانشاه

در حین انجام عملیات خطایی رخ داده است.
Expression postalcode is undefined on line 299, column 187 in 10157#10197#65132.
1<style> 
2  .all-person { 
3    display: table-row; 
4  float: right; 
5  width: 100%; 
6
7  .person { 
8    /*border-bottom: 1px solid #252525;*/ 
9    border:1px solid #f7f7f7; 
10    float: right; 
11    width: 100%; 
12
13  .person .first { 
14    border-bottom: 2px solid #252525; 
15
16 
17  .person.first.type1 { 
18    border-bottom: 1px solid #252525; 
19  /*  width:645px !important;*/ 
20
21 
22  .person.zoj{ 
23    background-color: #fff; 
24
25  .person.fard{ 
26    background-color: #f7f7f7 ; 
27
28 
29 
30  .person .left { 
31    float: left; 
32    padding: 20px; 
33
34  .person .right { 
35   width: 63%; 
36    float: right; 
37    padding: 10px 20px 10px 5px; 
38
39  @media screen and (min-width: 400px) and (max-width: 1024px) and (orientation: portrait) { 
40 
41  .person .right { 
42   width: 40%; 
43     
44
45
46 
47  .person.other .left { 
48    float: right; 
49    height: 100px; 
50    padding: 10px 20px 10px 5px; 
51    width: 510px; 
52
53 
54  .person.other .right { 
55    width: 80px; 
56    height:90px; 
57    float: right; 
58    padding: 18px; 
59
60 
61  .person .title { 
62    color: #64a000; 
63    font-weight: bold; 
64   /*  float: right; 
65    height: 25px;*/ 
66    clear: both; 
67
68 
69  .person .name { 
70    color: #252525; 
71    font-size: normal; 
72   /* float: right;*/ 
73    height: 25px; 
74    font-size: 11px; 
75    font-weight: bold; 
76    padding-top: 5px; 
77 
78
79  .person .info { 
80    color: #black; 
81    font-size: normal; 
82   /*  float: right;*/ 
83
84 
85  .person .info .phone ,.person .info .fax , .person .info .email , .person .info .address , .person .info .savabegh , .person .info .tahsilat{ 
86    color: #black; 
87    font-size: normal; 
88    text-align: justify; 
89   /* width: 445px;*/ 
90    background-position: right top; 
91    background-repeat: no-repeat; 
92    padding:0 30px 0 0; 
93
94  .person .info .phone{ 
95    padding-bottom: 13px; 
96    width: 117px; 
97		position: relative; 
98
99	.person .info .phone:before{ 
100	  background: url(/maskan-theme/images/custom/sprit.png) no-repeat -2px -1299px; 
101		width: 25px; 
102		content: ""; 
103		height: 20px; 
104		position: absolute; 
105		right: 0; 
106
107  .person .info .fax{ 
108    padding-bottom: 13px; 
109    width: 117px; 
110		position: relative; 
111
112	.person .info .fax:before{ 
113	  background: url(/maskan-theme/images/custom/sprit.png) no-repeat -27px -1298px; 
114		width: 25px; 
115		content: ""; 
116		height: 20px; 
117		position: absolute; 
118		right: 0; 
119
120 
121  .person .info .email{ 
122    padding-bottom: 13px; 
123		position: relative; 
124
125	.person .info .email:before{ 
126	  background: url(/maskan-theme/images/custom/sprit.png) no-repeat -74px -1300px; 
127		width: 25px; 
128		content: ""; 
129		height: 20px; 
130		position: absolute; 
131		right: 0; 
132
133 
134  .person .info .address{ 
135    padding-bottom: 13px; 
136		position: relative; 
137
138	.person .info .address:before{ 
139	  background: url(/maskan-theme/images/custom/sprit.png) no-repeat -50px -1297px; 
140		width: 25px; 
141		content: ""; 
142		height: 20px; 
143		position: absolute; 
144		right: 0; 
145
146	 
147	 .person .info .address{ 
148    padding-bottom: 13px; 
149		position: relative; 
150
151	 
152  .person .info .savabegh{ 
153    padding-bottom: 13px; 
154	  position: relative; 
155
156	.person .info .savabegh:before{ 
157	  background: url(/maskan-theme/images/custom/sprit.png) no-repeat -96px -1296px; 
158		width: 25px; 
159		content: ""; 
160		height: 20px; 
161		position: absolute; 
162		right: 0; 
163
164	 
165  .person .info .tahsilat{ 
166    padding-bottom: 13px; 
167		position: relative; 
168
169	.person .info .tahsilat:before{ 
170	  background: url(/maskan-theme/images/custom/sprit.png) no-repeat -119px -1296px; 
171		width: 25px; 
172		content: ""; 
173		height: 20px; 
174		position: absolute; 
175		right: 0; 
176
177	 
178	.tahsilat{ 
179		margin-right: 3px; 
180
181 
182  .person.other .address { 
183    width: 300px !important; 
184
185  .person.other .phone { 
186    width: 150px !important; 
187    float: right; 
188
189  .person.other .email { 
190    width: 300px !important; 
191
192  .person.other .fax { 
193    width: 150px !important; 
194    float: right; 
195
196  .person.other .right .image { 
197    border: 1px solid #ccc; 
198    padding: 1px; 
199
200  .person.first .left .image { 
201    border: 1px solid #ccc; 
202    padding: 1px; 
203
204 
205  .image > img { 
206    height: 163px; 
207    width: 135px; 
208
209 
210  .portlet-asset-publisher .header-title > span { 
211		display: none !important; 
212
213 
214 
215.image-viewer-control.carousel-control.left { 
216  right: 100px; 
217	position: fixed; 
218  top: 50% !important; 
219
220 
221.image-viewer-control.carousel-control.right { 
222  left:100px; 
223	position: fixed; 
224  top: 50% !important; 
225
226.image-viewer-close.close { 
227  font-size: 48px; 
228  font-weight: bold; 
229  height: 30px; 
230  left: 100px; 
231  opacity: unset; 
232  width: 40px; 
233	top:50px;  
234	background: #979797 none repeat scroll 0 0 !important; 
235  color: white !important; 
236	box-shadow: 0 0 0 1px white inset !important; 
237
238.yui3-widget.image-viewer.image-gallery.yui3-widget-positioned.yui3-widget-stacked.yui3-widget-modal.well { 
239  position: fixed; 
240	border: 2px solid #2aaae6; 
241  box-shadow: 0 0 0 1px; 
242	z-index:9000 !important; 
243	max-width : 800px; 
244	max-height : 500px; 
245
246.image-viewer-info { 
247  color: #ea3600 !important; 
248  font-size: 9px !important; 
249  padding: 0 5px; 
250
251.image-viewer-caption { 
252  font-size: 10px !important; 
253  padding: 0 5px; 
254
255</style> 
256 
257 
258<div style=" 
259  width: 100%; 
260  direction: ltr; 
261  padding: 0px 0px 5px 15px; 
262"> 
263  <a onclick="sendToPage();" target="_self" href="javascript:;" style="padding-left: 6px;"> 
264 
265    <img id="rjus_column1_0" src="/maskan-theme/images/custom/print.png" alt="چاپ"></a></div> 
266 
267 
268 
269 
270 
271<div class="all-person" id="all-person"> 
272   
273              <div class="person first type1" > 
274                <div class="left"> 
275                  <div class="image"> 
276                    <#assign imgUrl = image.getData()/> 
277                    <#if imgUrl?has_content> 
278                      <img width="120" height="160" src="${imgUrl}"/ style="height: 160px; width: 120px;"> 
279                      <#else> 
280                        <img width="120" height="160" src="/maskan-fall-theme/images/portlet/noimage110.png"/ style="height: 160px; width: 120px;"> 
281                    </#if> 
282                  </div> 
283                  <div class="more_image"></div> 
284                </div> 
285                <div class="right"> 
286                  <div class="name"> 
287									${fullname.getData()} 
288                    
289                  </div> 
290                  <div class="title"> 
291								 ${.vars['reserved-article-title'].data} 
292                    
293                  </div> 
294                  <div class="info"> 
295                    <div class="phone" style="padding-bottom: 13px;"><span class="lable">تلفن : </span><a style="color:#6f6f6f;" href="tel:${phone.getData()}"><span class="lable" style="float: left;">${phone.getData()}</span></a></div> 
296                    <div class="fax" style="padding-bottom: 13px; text-align: right;"><span class="lable">نمابر : </span><span class="lable" style="float: left;">${fax.getData()}</span></div> 
297                    <div class="email" style="text-align: right; padding-bottom: 13px;"><span class="lable">آدرس پست الکترونیکی : </span><a style="color:#505050;" href="mailto:${email.getData()}">${email.getData()}</a></div> 
298                    <div class="address" style="text-align: right; padding-bottom: 13px;"><span class="lable">آدرس پستی : </span>${address.getData()}</div> 
299										<div class="email" style="text-align: right; padding-bottom: 13px;"><span class="lable">کدپستی : </span>${postalcode.getData()}</div> 
300                    
301										<div style=""> 
302										 <#if degree.getData()?has_content> 
303													<div class="tahsilat"><span class="lable">تحصیلات : </span>${degree.getData()}</div></#if> 
304												<#if experiences.getData()?has_content> 
305													<div class="savabegh"><span class="lable">سوابق کاری : </span>${experiences.getData()}</div></#if> 
306												<#if management.getData()?has_content> 
307													<div class="savabegh"><span class="lable">مدیریت ها و ادارات تحت نظارت : </span>${management.getData()}</div></#if> 
308 
309										</div> 
310								 
311                  </div> 
312                </div> 
313								 
314              </div> 
315							 
316</div> 
317 
318 <#if moreimage.getData()?has_content> 
319 <div class="span12"> 
320	<div class="owl-carousel owl-theme span10" id="news-slider"> 
321		<#list moreimage.getSiblings() as cur_newsimg> 
322			<a class="related-image" href="${cur_newsimg.getData()}"> 
323				<img src="${cur_newsimg.getData()}"/> 
324			</a> 
325		</#list> 
326  </div> 
327</div> 
328</#if> 
329 
330<script type="text/javascript" language="javascript"> 
331function popupwindow(url, title, w, h) { 
332  wLeft = window.screenLeft ? window.screenLeft : window.screenX; 
333  wTop = window.screenTop ? window.screenTop : window.screenY; 
334 
335  var left = wLeft + (window.innerWidth / 2) - (w / 2); 
336  var top = wTop + (window.innerHeight / 2) - (h / 2); 
337  return window.open(url, title, 'toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, menubar=no, scrollbars=yes, resizable=no, copyhistory=no, width=' + w + ', height=' + h + ', top=' + top + ', left=' + left); 
338
339  function sendToPage() 
340
341    var tmp1=document.getElementById('all-person'); 
342 
343 
344 
345 
346    var output="<style>"+".all-person {display: table-row;width: 100%;font-size:14px;}" + 
347        ".person { /*border-bottom: 1px solid #252525;*/ border:1px solid #f7f7f7;float: right;width: 100%;font-size:12px;font-family: tahoma, serif;}" + 
348        ".person .first {" + 
349        "border-bottom: 2px solid #252525;" + 
350        "}" + 
351        ".person.first.type1 {" + 
352        "border-bottom: 1px solid #252525;" + 
353        "}" + 
354        ".person.zoj{" + 
355        " background-color: #fff;" + 
356        "}" + 
357        ".person.fard{" + 
358        " background-color: #f7f7f7 ;" + 
359        "}" + 
360        ".person .left {" + 
361        " float: left;" + 
362        " padding: 20px;" + 
363        "}" + 
364        " .person .right {" + 
365        " width: 300px;" + 
366        "float: right;" + 
367        "padding: 10px 20px 10px 5px;" + 
368        " }" + 
369        ".person.other .left {" + 
370        " float: right;" + 
371        " height: 100px;" + 
372        " padding: 10px 20px 10px 5px;" + 
373        " width: 510px;" + 
374        " }" + 
375        " .person.other .right {" + 
376        " width: 80px;" + 
377        " height:90px;" + 
378        "float: right;" + 
379        " padding: 18px;" + 
380        " }" + 
381        " .person .title {" + 
382        " color: #64a000;" + 
383        " font-weight: bold;" + 
384        " float: right;" + 
385        "height: 25px;" + 
386        " clear: both;" + 
387        " }" + 
388        " .person .name {" + 
389        " color: #252525;" + 
390        " font-size: normal;" + 
391        "  float: right;" + 
392        "   height: 25px;" + 
393        " font-size: 11px;" + 
394        " font-weight: bold;" + 
395        " }" + 
396        " .person .info {" + 
397        " color: #black;" + 
398        " font-size: normal;" + 
399        " float: right;" + 
400        " }" + 
401        " .person .info .phone ,.person .info .fax , .person .info .email , .person .info .address{" + 
402        "    color: #black;" + 
403        " font-size: normal;" + 
404        "float: right;" + 
405        "width: 314px;" + 
406        "  background-position: right top;" + 
407        "  background-repeat: no-repeat;" + 
408        " padding:0 30px 0 0;" + 
409        " }" + 
410        " .person .info .phone{" + 
411        " background-image:url('/maskan-fall-theme/images/portlet/phone_icon.png');" + 
412        " width: 117px;" + 
413        " }" + 
414        " .person .info .fax{" + 
415        "  background-image:url('/maskan-fall-theme/images/portlet/fax_icon.png');" + 
416        " width: 117px;" + 
417        " }" + 
418        ".person .info .email{" + 
419        "  background-image:url('/maskan-fall-theme/images/portlet/email_icon.png');" + 
420        " }" + 
421        " .person .info .address{" + 
422        "   background-image:url('/maskan-fall-theme/images/portlet/address_icon.png');" + 
423        " }" + 
424        " .person.other .address {" + 
425        "  width: 300px !important;" + 
426        " }" + 
427        "  .person.other .phone {" + 
428        "  width: 117px !important;" + 
429        " float: right;" + 
430        " }" + 
431        ".person.other .email {" + 
432        "  width: 300px !important;" + 
433        " }" + 
434        ".person.other .fax {" + 
435        " width: 117px !important;" + 
436        " float: right;" + 
437        " }" + 
438        ".person.other .right .image {" + 
439        " border: 1px solid #ccc;" + 
440        " padding: 1px;" + 
441        " }" + 
442        ".person.first .left .image {" + 
443        " border: 1px solid #ccc;" + 
444        " padding: 1px;" + 
445        " }" + 
446        " .image > img {" + 
447        "   height: 90px;" + 
448        "  width: 80px;" + 
449        "  }" + " .print-header {" + 
450        "width: 100%;direction:rtl;" + 
451        "}" + 
452        ".print-header .line {" + 
453        " border-bottom: 5px solid orange;" + 
454        " margin: 3px 0 10px;" + 
455        " width: 100%;" + 
456        " }" + 
457        "" + 
458        ".print-footer {" + 
459        " width: 100%;direction:rtl;" + 
460        "}" + 
461        ".print-footer .line {" + 
462        " border-bottom: 5px solid orange;" + 
463        "margin: 10px 0 3px;" + 
464        " width: 100%;" + 
465        " }"+ 
466        " </style>"+"<div class='print-header'>" + 
467        " <img src='/html/icons/maskan-logo.png'>" + 
468        " <div class='line'>" + 
469        "</div> " + 
470        "</div>"+"<font face='Tahoma' color='black'><table class='dapa_dir_css' width='95%' border='0' align='center' dir='rtl'><tr><td align='center'>"+tmp1.innerHTML+"</br></td></tr></table>"+"<div class='print-footer'>" + 
471        " <div class='line'></div> <div class='text'></div> </div>"+ 
472        "<table class='dapa_dir_css' align='center' dir='rtl'><tr><td align='center'><a href='javascript:;' onclick='print();'>"+ 
473        '\u0686\u0627\u067E'+"</a></td>"+ 
474        "<td width='70%'></td><td align='center'><a href='javascript:;' onclick='window.close();'>"+ 
475        '\u0628\u0633\u062A\u0646 \u067E\u0646\u062C\u0631\u0647'+"</a></td>"+ 
476        "</tr></table></font>"; 
477 
478 var OpenWindow = popupwindow("/liferay-theme/child.html", "mywin", 500,500); 
479 
480//   myWindow=window.open('','','width=200,height=100'); 
481  OpenWindow.document.write(output); 
482 
483 
484  OpenWindow.document.close(); //missing code 
485 
486 
487  OpenWindow.focus(); 
488  OpenWindow.print(); 
489 
490
491</script>