معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

معاون هماهنگی اداره کل امور مدیریت های شعب

فهیمه صالحی
معاون هماهنگی اداره کل امور مدیریت های شعب
تلفن : 021-88773431
نمابر : 021-88875690
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه دوم کدپستی:1994763811