معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

معاون اداره کل برنامه ریزی وارزیابی عملکرد

عبداله زوار چهار طاق
معاون اداره کل برنامه ریزی وارزیابی عملکرد
تلفن : 021-82932332
نمابر :
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم -کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱