معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل اعتبارات و تأمين مالي - معاون تسهیلات تکلیفی

تبسم فرجی
اداره کل اعتبارات و تأمين مالي - معاون تسهیلات تکلیفی
تلفن : 021-88781133
نمابر : 021-88781133
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم