معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

معاون اداره کل تسهیلات تبصره ای

تبسم فرجی
معاون اداره کل تسهیلات تبصره ای
تلفن : 021-82932740
نمابر : 021-82932635
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم -کدپستی:1994763811