معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

معاون اجرایی اداره کل حوزه مدیریت

حمیدرضا صفری نخیلی
معاون اجرایی اداره کل حوزه مدیریت
تلفن : 021-82932900
نمابر : 021-82932925
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم کدپستی:1994763811