معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

معاون امنیت اداره کل فناوری اطلاعات

محسن شیرین نژاد
معاون امنیت اداره کل فناوری اطلاعات
تلفن :
نمابر :
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- کدپستی:1136844414