معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

معاون بهبود روش های اداره کل سازمان و روش ها

جواد شمسی پور
معاون بهبود روش های اداره کل سازمان و روش ها
تلفن : 021-82932403
نمابر : 021-88781353
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم کدپستی:1994763811