معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول - معاون داده کاوی

داود قربانی
اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول - معاون داده کاوی
تلفن : 021-82932312
نمابر :
آدرس پستی : آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم