معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل بانکداری الکترونیک - معاون پشتیبانی

پرهام جعفری
اداره کل بانکداری الکترونیک - معاون پشتیبانی
تلفن : 021-66700838
نمابر : 021-66735061
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- طبقه اول