نحوه پرداخت تسهیلات مرابحه نحوه پرداخت تسهیلات مرابحه

پس از ارایه پیش­ فاکتور توسط متقاضی تسهیلات (متقاضی خرید کالا) به بانک، با توجه به قیمت کالا یا خدمات، بانک نسبت به انعقاد قرارداد با مشتری اقدام نموده، خرید کالای موضوع پیش­فاکتور به نام بانک انجام می­شود و همزمان مبلغ  پیش­دریافت درصورت لزوم (حداقل 20%) از مشتری اخذ می­گردد.
مبنای محاسبه میزان تسهیلات قابل پرداخت، قیمت یا مبلغی است که تولیدکننده کالا (فروشنده یا فروشندگان) در برگ فروش یا پیش­فاکتور یا قرارداد خرید، درج نموده است. بدیهی است سود فروش در مبلغ تسهیلات لحاظ می­گردد.
اگر کالا از نوعی باشد که براساس قوانین یا مقررات ، تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی یا تنظیم سند در مراجع یا نهادهای ذیصلاح در مورد آنها ضرورت داشته باشد نظیر معاملات اموال غیرمنقول، بانک مبادرت به خرید و واگذاری رسمی کالا به مشتری می‌نماید لکن اگر انتقال مال مستلزم شرایط فوق نباشد، انعقاد قرارداد و انتقال مالکیت در بانک از طریق قراردادهای داخلی تسهیلاتی انجام می­گردد.
توضیح 1: با توجه به اینکه در اعطای تسهیلات مرابحه، مبلغی به عنوان پیش­دریافت (حداقل 20% قیمت تمام شده کالا یا خدمت) از مشتری اخذ می­گردد، لذا مبلغ چک صادره در وجه فروشنده به میزان قیمت کالا (بدون احتساب سود فروش) به­علاوه مابقی قیمت کالا یا خدمت که توسط مشتری (خریدار کالا یا خدمت) پرداخت می­گردد  خواهد بود.
توضیح 2: طول مدت تنفس در مرابحه نسیه دفعی جهت بازپرداخت مبلغ تسهیلات به اضافه سود دوران مرابحه بستگی به نوع کالا یا خدمات، توافق طرفین قرارداد، شرایط معامله و... دارد.
توضیح 3: پرداخت تسهیلات با صدور چک تسهیلات به حساب فروشنده واریز خواهد شد. مبلغ تسهیلات ترجیحاً به حساب فروشنده در بانک مسکن واریز گردد و درصورت عدم وجود حساب و یا افتتاح حساب توسط وی در بانک، مبلغ تسهیلات به حساب فروشنده در سایر بانک­ها کارسازی شود.
                                                                     
بیمه: دریافت بیمه (در مواردی که موضوع تسهیلات و یا وثیقه دریافتی، مال غیرمنقول می باشد)

  • توضیح1: در انواع تسهیلات مرابحه، حق بیمه سال اول از مقطع تنظیم قرارداد داخلی تا پایان سال به صورت     ماه­شمار محاسبه و برای سال­های بعد، حق بیمه ابتدای هر سال و برای یک سال کامل محاسبه و به مانده بدهی اضافه می­گردد. در مرابحه نسیه تدریجی (اقساطی) حق بیمه به همراه اقساط ماهانه وصول گردیده و در نسیه دفعی با تسویه قرارداد، حق بیمه نیز اخذ می گردد.
  • توضیح2: پس از واگذاری اموال یا خدمات موضوع قرارداد مرابحه به مشتری، با توجه به شرایط قرارداد و تکمیل فرآیند واگذاری اموال یا خدمات به مشتری، سود ناشی از خرید و فروش کالا، تحقق یافته و به همین دلیل در دفاتر، شناسایی می­گردد.
  • توضیح3: سود دوران تقسیط برمبنای اصل تسهیلات مرابحه به علاوه سود ناشی از خرید و فروش محاسبه         خواهد گردید.
  • توضیح4: چنانچه تسهیلات اعطایی از نوع مرابحه نقدی باشد، محاسبات مربوط به سود دوران تقسیط فاقد موضوعیت بوده و با دریافت اصل تسهیلات به علاوه سود خرید و فروش (درحال حاضر10درصد)، تسهیلات تسویه می‌گردد.
  • توضیح5: درمرابحه نسیه دفعی با دریافت اصل تسهیلات به همراه سود خرید و فروش به انضمام سود مهلت تنفس، تسهیلات تسویه می گردد.
  • توضیح6: در مرابحه ترکیبی با وجود مهلت تنفس، میزان اقساط و سود دوران تنفس مطابق ضوابط ذیربط محاسبه خواهد گردید.
  • توضیح7: هنگام وصول اقساط، نحوه تسهیم بالنسبه اصل و سود و جرایم همانند سایر تسهیلات فروش اقساطی بوده و همچنین ثبت اسناد مربوط به مطالبات غیر جاری و شناسایی درآمد بانک مربوط به هر دوره مالی (سالانه ، ماهانه و هفتگی) و محاسبات وجه‌التزام ناشی از عدم پرداخت به موقع اقساطی طبق رویه معمول در بانک می‌باشد.