وثایق قابل اخذ در تسهیلات مرابحه وثایق قابل اخذ در تسهیلات مرابحه

انواع وثایق قابل قبول در تسهیلات مرابحه عبارتند از:

  1. وجه نقد
  2. سپرده­های سرمایه‌گذاری کوتاه­مدت عادی و ویژه، سپرده‌های مدت‎دار و انواع حساب­های صندوق پس‌انداز مسکن و سپرده ممتاز
  3. اوراق مشارکت منتشره بانک مسکن
  4.  اموال غیرمنقول
  5. سفته معتبر با تضمین یک یا دو ضامن (حسب ضوابط ابلاغی) و شناسایی اموال متعهد و ضامن یا ضامنین
  6. سایر وثایق معتبر بانکی به نحوی که عنداللزوم تسهیلات پرداختی بانک از محل اقدام بانک بر روی آنها قابل بازگشت باشد.

توضیح 1: نحوه، میزان توثیق و نوع وثایق قابل اخذ مشروحه، طی دستورالعمل وثایق و تضمینات بانکی ضمیمه بخشنامه شماره 140/47/ب مورخ 13/12/1390 تعیین گردیده است.
توضیح2 : در صورت معرفی وثیقه غیرمنقول توسط تسهیلات­گیرنده، وثیقه مذکور باید طبق دستورالعمل بیمه وثایق و اموال غیرمنقول موضوع تسهیلات ضمیمه بخشنامه شماره 85/47/ب مورخ 26/6/91 ، بیمه گردد. بدیهی است مبلغ حق بیمه مذکور به عنوان بدهی مشتری لحاظ و از مشتری به طور نقد یا اقساط (بر اساس شرایط قرارداد منعقده) اخذ می­گردد.
توضیح3: قرارداد مرابحه بر اساس توافق طرفین در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی می‌باشد.
توضیح4: معاملاتی که طبق مقررات و قوانین موضوعه در مورد وثایق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام  شود کماکان طبق تشریفات مربوطه انجام خواهد شد و هزینه­های مترتب بر عهده مشتری می باشد.