خرید و فروش ارز خرید و فروش ارز

خرید و فروش ارز،بانک مسکناين بانك در چارجوب مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي ج.ا.ا و با رعايت مقرررات مبارزه با پولشوئي :

- اقدام به خريد ارز به صورت حواله و به نرخ بانكي مي نمايد.

- به نيابت از بانك مركزي ج.ا.ا اقدام به خريد اسكناس ارزي از مشتريان به نرخ خريد اسكناس مندرج در سامانه ETS مي نمايد.

- بابت ثبت سفارش هايي كه داراي كد تخصيص ارز از بانك مركزي ج.ا.ا مي باشند، اقدام به فروش ارز به نرخ بانكي/ نيمايي به منظور واردات كالا مي نمايد.

- اقدام به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه ارزي براي مشتريان مي نمايد.

تاریخ ویرایش1398/7/13- 7:9