اعطای تسهیلات با سپرده تا سقف ١٢٠ میلیون ریال به صورت خرید زمان

یکی از طرح های اعلام شده در سال ٨٣ در قالب حساب پس انداز مسکن " خرید زمان " است ، در این طرح در صورتی که دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن ، متقاضی اخذ تسهیلات با سپرده از محل امتیازحساب صندوق پس انداز مسکن خود به میزان بیش از هشتاد میلیون ریال و تا سقف ١٢٠ میلیون ریال ، بدون طی نمودن حداقل مدت انتظار اولیه ١٢ ماهه باشند ، به شرط گذشت حداقل ۶ ماه از تاریخ افتتاح حساب خود می توانند ازامتیاز تسهیلاتی معادل نصف متوسط موجودی خود در طول صرفا یک دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ تقاضا یا ۵ ماه ، قبل از تاریخ تقاضای تسهیلات ، برخوردار گردند.
به عنوان مثال : در صورتیکه متقاضی ٢۴٠ میلیون ریال را به مدت ۶ ماه سپرده نماید می تواند از سقف تسهیلات ١٢٠ میلیون ریالی استفاده نماید.

* پرداخت تسهیلات بیش از ١٢٠ میلیون ریال به روش خرید زمان امکانپذیر نمی باشد.

نکته: آن دسته از سپرده گذارانی که قبل از تاریخ 86/3/1 نسبت به افتتاح حساب اقدام نموده اند و متوسط موجودی یک یا چند دوره سپرده گذاریشان کمتر از حداقل متوسط موجودی لازم تعیین شده جهت استفاده از سقف های تسهیلاتی جدید (بیش از 120 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال) می باشد می توانند با افتتاح یک حساب صندوق پس انداز مسکن جدید و تجمیع امتیاز تسهیلاتی مربوط به حساب جدید و حساب قبلی خود مشروط به رعایت نکات ذیل از سقفهای تسهیلاتی جدید استفاده نمایند.
  • تجمیع حسابها صرفا جهت استفاده از سقفهای تسهیلاتی (بیش از 120 میلیون ریال حداکثر 200 میلیون ریال) امکان پذیر می باشد.
  • تجمیع حسابها صرفا برای حسابهایی که حداقل تاریخ افتتاح یکی از حسابها قبل از تاریخ اجرای طرح باشد امکان پذیر می باشد.
  • رعایت شرایط و ضوابط صندوق پس انداز مسکن مربوط به سقفهای تسهیلاتی تعیین شده ، از جمله حداقل مدت انتظار ، حداقل متوسط موجودی و در هر دوره به طور جداگانه و ... در هر یک از حسابها به طور جداگانه الزامی می باشد.


تذکرات مهم :
  • رعایت مشخصات اعلام شده برای واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات خرید ، تکمیل و یا احداث بانک با توجه به ضوابط جاری بانک در مقطع اخذ تسهیلات برای تمامی تسهیلات گیرندگان الزامی می باشد.
  • به تمامی سپرده گذاران حساب صندوق پس انداز مسکن جدا توصیه می گردد که قبل از ایجاد هر گونه تعهدی برای خرید واحد مسکونی خاص ، از آخرین مقررات و ضوابط بانک در مورد واحد ها ی مسکونی که مشمول ضوابط اخذ تسهیلات بانک می باشند اطلاع کافی کسب نموده و سپس نسبت به ایجاد تعهد اقدام نمایند.


تمامی متقاضیان دریافت تسهیلات می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 61088- ٠٢١، دایره ارتباط با مشتریان بانک مسکن تماس گرفته و از آخرین شرایط و ضوابط اعطای این تسهیلات مطلع شوند.