تسهیلات جایزه خوش حسابی تسهیلات جایزه خوش حسابی

دريافت جايزه خوش حسابي يا دريافت تخفيف سود بصورت کاهش مبلغ اقساط و يا کاهش تعداد اقساط ناشي از پرداخت پيش از موعد اقساط

اقساط تسهيلات پرداختي مشترياني که قبل از سررسيد اقدام به پرداخت مي نمايند مشمول پرداخت جايزه خوش حسابي مي شوند.

بدهکاراني که 7 قسط و بيشتر را زودتر از سررسيد هاي مقرر واريز مي نمايند در صورت عدم تمايل به استفاده از جايزه خوش حسابي ، مشمول تخفيف سود در قالب تقليل مبلغ اقساط يا کاهش تعداد اقساط خواهند شد.

شرايط استفاده از جايزه خوش حسابي و تخفيف نرخ سود:
 • نرخ جايزه خوش حسابي معادل دو درصد کمتر از نرخ سود تسهيلات اعطايي مي باشد.
 • جايزه خوش حسابي به اصل اقساط ماهانه تعلق مي گيرد.
 • اقساط زود پرداختي قبل از سررسيد تا 6 قسط مشمول جايزه خوش حسابي مي شوند.
 • اقساط زود پرداختي 7 قسط و بيشتر بنا به درخواست کتبي وانتخاب مشتري مشمول جايزه خوش حسابي و يا تخفيف سود بصورت تقليل مبلغ اقساط و يا کاهش تعداد اقساط مي شوند.
 • جايزه خوش حسابي در پايان هر سال مالي و يا هنگام تسويه قرارداد طي سال مالي محاسبه مي شود.
مواردي که مشمول تخفيف سود وجايزه خوش حسابي نمي شوند:
 • تسهيلات پرداختي با اقساط پلکاني در حال حاضر مشمول جايزه خوش حسابي نمي باشند.
 • تسهيلات تبصره اي ، تسهيلات قرض الحسنه، تسهيلات از محل وجوه اداره شده و تسهيلات خانه هاي واگذاري وزارت مسکن ، سازمان مسکن ، بنياد مسکن، بنياد جانبازان، بنياد مستضعفان و....مشمول جايزه خوش حسابي نمي باشند.
 • تسهيلات پرداختي با نرخ سود کمتر از نرخ سود سپرده هاي کوتاه مدت مشمول جايزه خوش حسابي نمي باشند.
ساير نکات:
 • مشترياني که با پرداخت پيش از موعد اقساط مشمول جايزه خوش حسابي مي شوند، سررسيد اقساط بعدي آنها طبق روال پيش بيني شده ودر سررسيد هاي قبلي تعيين شده، خواهد بود.
 • مشترياني که با پرداخت پيش از موعد اقساط از مزاياي تخفيف سود و کاهش تعداد اقساط و يا تقليل مبلغ اقساط استفاده مي نمايند، سررسيد قسط بعدي بلافاصله پس از کاهش تعداد اقساط و يا تعيين مبلغ قسط جديد خواهد بود .
 • براي اقساط پرداختي پيش از موعد 1الي 6 قسط نيازي به ارائه درخواست از جانب مشتري نمي باشد و جايزه خوش حسابي اقساط پرداختي موصوف به حساب تسهيلاتي مشتريان منظور خواهد شد.
تاریخ ویرایش1398/7/11- 10:10