معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل بانکداری الکترونیک - معاون کسب و کار

محمد رجبی
اداره کل بانکداری الکترونیک - معاون کسب و کار
تلفن : 021-66722534
نمابر : 021-66723528
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- طبقه اول - کدپستی:۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴