معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل روابط عمومی - معاون

اعظم شهریاری
اداره کل روابط عمومی - معاون
تلفن : 021-82932100
نمابر : 021-82932102
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه اول