معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم - معاون

رحیم ابراهیم زاده
اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم - معاون
تلفن : 021-26309249
نمابر : 021-26309249
آدرس پستی : بلوار آفریقانی شمالی- بالاتر از چهارراه اسفندیار - خیابان ارمغان شرقی - پلاک 8 - طبقه سوم