رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی
تلفن : 82932604- 021
نمابر : 82932651- 021
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه ششم کدپستی:1994763811

معاون اعتباری اداره کل اعتبارات و تامین مالی
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم کدپستی:1994763811
تلفن : 021-88774721
نمابر : 021-88774721
معاون توسعه اعتبارات اداره کل اعتبارات و تامین مالی
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم -کدپستی:1994763811
تلفن : 021-88779463
نمابر : 021-88779463