​در این سامانه دارندگان حساب سپرده سرمایه گذاری  ممتاز می توانند با ورود اطلاعات در این سامانه،  از تعداد اوراق متعلق به حساب خود مطلع شوند.

Modified Date1397/5/20- 14:35