سپرده سرمایه گذاری ممتاز سپرده سرمایه گذاری ممتاز

انواع حساب های سپرده سرمایه گذاری ممتاز:

 

حسابهای سپرده سرمایه گذاری ممتاز به دو دسته بر مبنای روش محاسبه تخصیص اوراق تقسیم بندی می شوند:

تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات بر اساس اولویت بندی و تخصیص بصورت ماهیانه

شایان ذکر است هر یک از گروه های فوق به 2 زیر مجموعه ( با پرداخت سود و یا بدون سود) قابل تقسیم هستند.

تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات بر اساس اولویت بندی:

واریز وجه به حساب ، برداشت ازحساب ،نرخ سود ،روش محاسبه و واریز سود (چنانچه ممتاز عادی بدون سود نباشد) به حساب عیناً تابع مقررات عمومی حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی می باشد .

افتتاح کنندگان و دارندگان این نوع سپرده علاوه بر اخذ سود ، با توجه به ضوابط تعیین شده توسط بانک امکان برخورداری از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را نیز خواهند داشت .

واگذاری اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن پس از گذشت حداقل شش ماه تمام از افتتاح حساب وبر اساس اولویت بندی امتیاز حساب و از بالاترین امتیاز صورت خواهد گرفت .

از آنجا که این حساب نیاز به رسوب مبلغ خاصی برای تخصیص اوراق ندارد میتواند گزینه مناسبی برای درآمدهای نامنظم و یا فصلی باشد. لازم به ذکر است که تخصیص اوراق به این حساب در تعهد بانک نیست.

اولویت بندی دارندگان حساب وتخصیص اوراق مذکور در هر شعبه بصورت مستقل و از طریق اجرای برنامه نرم افزاری انجام خواهد گرفت .

تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به دارندگان حساب که دارای اولویت باشند براساس امتیاز حساب بشرح جدول های زیر انجام خواهد گرفت .

کدهای 8726، 8731،8732

سقف تسهیلات(میلیون ریال)

حداقل مدت انتظار

برابر متوسط موجودی

360

6

5 / 0

370

9

75 / 0

380

12

1

410

18

2

440

24

3

470

30

4

500

36

5

 

 

کد حساب 8736

سقف تسهیلات(میلیون ریال)

حداقل مدت انتظار

برابر متوسط موجودی

120

6

5 / 0

125

9

75 / 0

130

12

1

140

18

2

150

24

3

160

30

4

170

36

5

 

 

حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز برای اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی

اشخاص حقوقی
اشخاص حقیقی
با هدف سود آوری و یا با هدف خیر
مشروط به نگهداری حداقل مانده پس از گذشت 1 ماه می توانند از اوراق بهره مند گردند.
تخصیص اوراق ممتاز به حساب‌های اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی مادامی که مانده حساب از حداقل تعیین شده توسط بانک کمتر یا فسخ نگردد تداوم خواهد یافت.
در صورت کاهش مانده حساب از حداقل تعیین شده، تخصیص اوراق در سرفصل های مختلف متفاوت خواهد.
 

سایر موارد

جهت تخصیص اوراق ثبت نام در سامانه سجام الزامیست.

 مدت اعتبار اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن  جهت انتقال به سایر افراد (فروش) 2سال (از تاريخ صدور اوراق) تعيين مي گردد .

حداکثر مهلت استفاده از اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن  جهت استفاده از تسهیلات 25 ماه است.

 

 

            جدول انواع سرفصلهای قابل افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز

 

ممتاز آینده سما

حقیقی خاص

حقوقی بدون سود

حقیقی عادی بدون سود

اشخاص حقیقی خاص -
 اشخاص حقوقی

حقیقی عادی با سقف تخصیص 17 میلیون تومان اوراق

حقیقی عادی با سقف تخصیص 50 میلیون تومان اوراق

نوع سپرده

8788

8789

8733

8734

8732

8727

8728

8736

8726

کد حساب

10%

بدون سود

بدون سود

10%

10%

10%

نرخ سود

علی الحساب

50000

 تومان

50000 تومان

50000 تومان

50000 تومان

50000 تومان

50000 تومان

حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب

10

میلیون تومان

16 میلیون تومان

5 هزارتومان

10 میلیون تومان

5 هزارتومان

5 هزارتومان

حداقل موجودی جهت تخصیص اوراق

18

میلیون تومان

دریافت اوراق پس از یکسال

13/400

میلیون تومان

امتیازبندی بر مبنای اولویت بندی

18/200

میلیون تومان

امتیازبندی بر مبنای اولویت بندی

امتیازبندی بر مبنای اولویت بندی

 حداقل موجودی برای دریافت یک سهم اوراق

کارت

کارت

کارت 

کارت

کارت 

کارت 

توضیحات

 

 

تاریخ ویرایش :1398/7/23- 7:53

فرم ها فرم ها

افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ممتاز

قیمت اوراق قیمت اوراق