صندوق اجاره ای (صندوق امانات) صندوق اجاره ای (صندوق امانات)

1. تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي با داشتن يکي از انواع حسابها نزد شعب بانک مسکن مي توانند از صندوق امانات اين بانک استفاده نمايند. در صورتي که تقاضاي استفاده از صندوق امانات بيش از ظرفيت هاي موجود باشد مشتريان خوش حساب بانک در استفاده از اين خدمات در اولويت خواهند بود.
 
2. حق استفاده از صندوق امانات شخصي است و قابل انتقال به ديگران نمي باشدو تنها شخص اجاره کننده مجاز به استفاده از آن مي باشد مگر آن که مشتري طبق مقررات حق استفاده از صندوق امانات را به وکيل خود واگذار نمايد.

3. در مورد متقاضيان بي سواد ، روشندل ( نابينا) و ساير افرادي که به تنهائي قادر به انجام امور شخصي و قانوني خود نمي باشند همراهي يک فرد معتمد جهت انجام امور قانوني و قرائت مفاد قرار داد الزامي مي باشد.
4. ميزان اجاره بهاي صندوق امانات به صورت نقدي وبراي مدت يک سال تعيين و دريافت مي گرددهمچنين مبلغي به عنوان وديعه نزد بانک باقي خواهد ماند ( وديعه مشتري نزد بانک ، در خاتمه اجاره يا فسخ قرارداد پس از کسر بدهي هاي احتمالي به وي مسترد مي گردد.)

*جانبازان ،معلولين ،آزادگان ، خانواده شهدا و کارکنان بانک مسکن مي توانند از 50 درصد بخشودگي تعرفه اجاره بها و وديعه صندوق امانات بهره مند گردند.

5. صندوق امانات بانک با توجه به نياز مشتريان در اندازه هاي متفاوت طراحي گرديده است به طوري که هرگونه اشيا، اسناد و مدارک با ارزش خود رانگهداري نمايند.

6.جهت استفاده از صندوق امانات ، ودیعه و اجاره بهای یکساله که نسبت به ابعاد صندوق ( بزرگ، متوسط، کوچک ) متفاوت می باشد ، دریافت می گردد .

7. تمديد اجاره صندوق امانات به درخواست مشتري و با موافقت بانک امکان پذير است .

تذکرات:
تذکر 1. لازم است اشيا نگهداري شده در صندوق امانات از اشيا ممنوعه نباشد و بر اثر فاسد شدن و علل ديگر به صندوق بانک خسارت وارد نياورد.
تذکر 2. هنگام واگذاري صندوق امانات يک يا دو کليد به اجاره کننده صندوق تحويل داده مي شود .بهتر است مشتري کليد هاي صندوق امانات را به صورت مجزا نگهداري نمايد تا در صورت مفقود شدن يک کليد امکان دسترسي وي به کليد ديگر ميسر باشد.
تذکر 3. دارندگان صندوق امانات فقط در ساعات اداري کار بانک مي توانند به صندوق خود مراجعه نمايند.


صندوق امانات مشترک

 
در راستاي ارائه خدمات به مشتريان و دارندگان صندوق امانات نزد بانک،اجاره صندوق امانات مشترک به متقاضيان،امکان پذير گرديد.لذا اجاره صندوق امانات اشتراکي و يا تبديل صندوق امانات انفرادي به اشتراکي ضمن رعايت ضوابط ذيل ميسر مي باشد:
 
1.مشخصات کامل تمامي اجاره کنندگان در قرارداد اجاره صندوق و نيز نمونه فرم << مشخصات متقاضي استفاده از صندوق امانات >> درج گردد.
2.نحوه توافق في مابين اجاره کنندگان در خصوص مراجعه و استفاده از صندوق امانات،تمديد و يا فسخ قرارداد،بطور انفرادي(هر يک به تنهايي) و يا اشتراکي،در فرم الحاقيه قرارداد و مقررات اجاره صندوق توسط اجاره کنندگان تعيين و به امضاء هر يک از شرکا برسد.
3.در صندوق امانات مشترک ،اجاره کنندگان حق اعطاي وکالت در استفاده از صندوق به غير را ندارند.
4.اجاره صندوق امانات بصورت اشتراکي صرفا" في مابين بستگان(پدر-مادر-خواهر-برادر-همسر-فرزند-پدربزرگ-مادربزرگ-نوه) امکان پذير مي باشد.

 
 

مدارک لازم جهت اجاره صندوق امانات
 

الف .  اشخاص حقيقي :

  • فرم درخواست متقاضي
  • سه قطعه عکس 4*3 رنگي ( گذرنامه اي ) و نيز يک قطعه عکس وکيل احتمالي وي
  • اصل شناسنامه و يک برگ فتوکپي از تمامي صفحات شناسنامه متقاضي و وکيل احتمالي وي
  • اصل و کپي کارت ملي متقاضي و وکيل احتمالي وي
  •  مطالعه و امضاي قرارداد اجاره
  • فرم الحاقيه قرارداد و مقررات اجاره صندوق (براي صندوق امانات مشترک)

ب. اشخاص حقوقي:

  • ارائه رونوشت اساسنامه شرکت
  • روزنامه رسمي حاوي صاحبان امضاي مجاز
  • مشخصات صاحبان امضاي مجاز
  • روزنامه رسمي حاوي آخرين تغييرات ثبت شده شرکت
1
مستقل مرکزي تهران
2 تجريش تهران
3 توحيد تهران
4 کريمخان زند تهران
5 مرکزي بندرعباس
6 مرکزي مشهد
7 مرکزي کرمانشاه
8 مرکزي رشت
9 مرکزي همدان
10 مرکزي کرمان
11 مرکزي ساري
12 هفده شهريور سمنان
13 مرکزي زاهدان
14 محتشم کاشان
15 مرکزي کيش
16 مرکزي اراک
17 مرکزي ياسوج
18 ناهار خوران گرگان
19 صفائيه يزد
20 مرکزي اصفهان
21 مرکزی بیرجند
22 مرکزی سنندج
23 مرکزی زنجان
24 شهید کشوری ایلام
25 مرکزی قزوین
26 مرکزی ارومیه
27 مرکزی اهواز
28 بسیج اردبیل
29 مرکزی کرج

   

تاریخ ویرایش1399/4/23- 10:30

صندوق امانات